Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за извънредна сесия на 14.04.2016г. от 17:00 часа

 

   До

        

    ................................................

 

  

                                                            П О К А Н А

 

                 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС   на  14.04 .2016г., от  17.00 ч.

 

                                                    СВИКВАМ:

 

               Извъредно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

                                                             

Проект!

 

  Дневен ред:

 

 

1.    Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с вх.№ Д-45/12.04.2016г.

Относно: Кандидатстване на община Сапарева баня с проектно предложение с наименование: „ Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове на с. Сапарево, общ. Сапарева баня ( кл.1-10) за получаване на безвъзмездно финансиране от ПУДООС / Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/.

 

2.    Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с вх.№ 3-612-1/14.04.2016г.

Относно: Кандидатстване на параклис „ Свети Никола”, с. Сапарево, представляван от отец Димитър Айдаров, с проектно предложение за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка 7,подмярка 7.6. „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност”.

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              /Иван Куйов/