НовиниПринтирай

Обява за допълнителен прием на кандидати по проект Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора

 

 

 

 

 

Уважаеми граждани,

 Информираме Ви, че със  стартирането на  проект: BG051PО001-5.2.07-0217 - С-0001 «Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и  „Домашен помощник” в община Сапарева баня, чрез който ще се предоставят социалните услуги „Социален асистент” и “Домашен помощник”, в процеса на реализацията му се освободиха  места за нови кандидати, желаещи да ползват социалните услуги СА и ДП.

     Проектът  се  реализира за период от 14 месеца – от 01.01.2011 г. до 29.02.2012 г., като услугите ще се предоставят 12 месеца – от 01.03.2011 г. до 29.02.2012 г.

 

v     Получаването и  подаването на документи за включване в проекта се извършва в Общинска Администрация Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. «Германея» 1,  етаж 3, стая 1.

 

v     За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ могат да кандидатстват лица и деца  с различни видове трайни увреждания или самотно живеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват. Семейства на деца с трайни увреждания за преодоляване на социалната им изолация.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ:

 

·   ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, което ще получите в Община Сапарева баня.

·   Документ за самоличност – ксерокопие.

·   Ксерокопие от медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата - Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ксерокопие), Протокол от ЛКК или други медицински документи, удостоверяващи заболявания – епикризи, копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата и други /ако има такива/.

·   Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на размера на месечната потребителска такса – по образец.

·   Пълномощно (свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - когато не се подава лично.

 

v     Кандидатите за потребители на услугите (или техни представители), подават документи от 8 юни  до 13 юни 2011 г. включително, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17: 00 часа в стая 1, етаж 3 на Община Сапарева баня.

 

  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА «СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ» И  «ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ»:

 

 

·   ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, което ще получите в община Сапарева баня.

·   Документ за самоличност (ксерокопие)

·   Автобиография – написана  от кандидата.

·   Свидетелство за съдимост – оригинал или ксерокопие, заверено от лицето с гриф „Вярно с оригинала”.

·   Медицинско свидетелство - оригинал или ксерокопие, заверено от лицето с гриф „Вярно с оригинала”.

·   Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е безработен. )- оригинал.

·   Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс).

·   Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - ако не се подава лично - оригинал.

·   Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи) - оригинал.

·   Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение) - оригинал.

·   Пенсионно разпореждане (за кандидат, който е придобил право на пенсия) - ксерокопие.

v     Кандидатите за Социални асистенти и Домашни помощници подават документи (или чрез свой представител) от 07 юни  до 13 юни 2011 г. включително, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17: 00 часа в стая 1, етаж 3 на Община Сапарева баня.

 

v    ВАЖНО! ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ СЕ ЗАПЛАЩА МЕСЕЧНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА (съгласно чл.17 от ЗСП) в размер, определен в Методиката за изчисление на потребителската такса  към Национална програма « Асистенти на хора с увреждания», в зависимост от дохода си и обвързан с броя на часовете на ползваната услуга.

 

ВАЖНО! Срок за приемане на заявления от кандидт потребители да ползват социалната услуга 08.06.2011 г. до 13.06.2011 година.

 

ВАЖНО!

Разглеждането, оценката и класирането на потребителите на социалната услуга ще се извърши 14.06.2011 година. Определянето на лицата за „СА-социален асистент” и „ ДП-домашен помощник” ще бъде на 14.06. 2011и 15.06. 2011  година а интервюто  с кандидатите е от  14:00 часа.

 

 

За допълнителна информация:

 

 Ръководител: инж. Радка Георгиева –  0707/ 2 3378, вътр. 208

 

                             Счетоводител: Калинка Андреева -  0707/ 2 3378, вътр. 204

 

                            Координатор:  инж. Силвия Недялкова - 0707/ 2 3378, вътр. 213

 

 Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Сапарева баня носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.