Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г. на заседание на ОбС

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците.

 


Общински съвет - Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 43

Общински съвет - Сапарева баня приема отчет за годишната дейност по управление на отпадъците на територията на община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
/ Иван Куйов/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

 

 


НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.79, ал.1 и ал.4 от ЗООС

 

Общински съвет-Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ № 44

Общински съвет - гр. Сапарева баня приема годишен отчет за дейностите по опазване на околната среда на територията на община Сапарева баня.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

На основание: чл. 44, ал.1, т.1; чл.21, т.12, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.23, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ 45

1. Общински съвет - гр. Сапарева баня одобрява Годишен доклад на Община Сапарева баня / Приложение №1 и Приложение №2/ за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2015 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.10, ал.3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взеРЕШЕНИЕ 46


1. Общински съвет - гр.Сапарева баня приема Доклад за 2015г. относно изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2011-2021г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 


На основание: чл.44, ал.1, т.1;чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2; чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и постъпила молба с вх. № М-75/10.03.2016г. от свещеник Димитър Недялков - председател на църковното настоятелство при храм "Св. Влмчк. Георги Победоносец"- кв. Гюргево, гр. Сапарева баня.

 

ОбС гр. Сапарева баня взеРЕШЕНИЕ 47


І . ОбС гр. Сапарева баня определя проектното предложение с наименование: "Ремонт на Храм "Св. Влмчк. Георги Победоносец " и камбанария, изграждане на съпътстващи постройки, oграда и облагородяване на прилежащото пространство ", кв. Гюргево, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня като приоритетно за развитието на общината.


II. ОбС гр. Сапарева баня определя дейностите по извършване на обновяване на сградите и прилежащoтo пространствo, включително и вертикалната планировка на храм "Св.Влмчк. Георги Победоносец"- кв.Гюргево, град Сапарева баня като отговарящи и приоритетни на Общинския план за развитие на община Сапарева баня 2014 - 2020 г., съгласно приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика", специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, мярка 3. Проучване, експониране и социализиране на природните, археологически и културни паметници и дадености.


ІІI. ОбС гр.Сапарева баня подкрепя и одобрява решението на църковното настоятелство при храм "Св.Влмчк. Георги Победоносец"- кв.Гюргево,общ. Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка 7, подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност" .

ІV. ОбС гр.Сапарева баня възлага на кмета на общината да съдейства на свещеник Димитър Недялков - председател на църковното настоятелство при храм "Св.Влмчк. Георги Победоносец"- кв.Гюргево,общ. Сапарева баня за подготовката на инвестиционния проект.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.44, ал.1, т.1;чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2; чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и постъпила молба с вх. № М- 77/10.03.2016г. от йеромонах Серафим - игумен при манастир „Св. Архидякон Стефан"- град Сапарева баня.

 


ОбС гр. Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ 48

І . ОбС гр. Сапарева баня определя проектното предложение с наименование: „Ремонт и реконструкция на сградата и подобряване на прилежащото пространство, вкл. Вертикална планировак на Манастор „Св. Архидякон Стефан", гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, обл. Кюстендил" като приоритетно за развитието на общината.


ІI . ОбС гр. Сапарева баня определя дейностите по извършване на обновяване на сградите и прилежащите пространства, включително и вертикалната планировка на манастир „Св. Архидякон Стефан" - град Сапарева баня като отговарящи и приоритетни на Общинския план за развитие на община Сапарева баня 2014 - 2020 г. , съгласно приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика", специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, мярка 3. Проучване, експониране и социализиране на природните, археологически и културни паметници и дадености.


ІIІ. ОбС гр.Сапарева баня подкрепя и одобрява решението на йеромонах Серафим - игумен при манастир „Св. Архидякон Стефан"- град Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка 7, подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност".

ІV. ОбС гр.Сапарева баня възлага на кмета на общината да съдейства на йеромонах Серафим - игумен при манастир „Св. Архидякон Стефан"- град Сапарева баня за подготовката на инвестиционния проект.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.44, ал.1, т.1;чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2; чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпила молба с вх. № М- 78/10.03.2016г. от игумения Мелания при Девически манастир «Покров на Пресвета Богородица» - село Ресилово и постъпила молба с вх. № М- 79/10.03.2016г. от председателя на църковното настоятелство свещеник Райко Ваклин при храм «Св.Николай»- село Ресилово.

 


ОбС гр. Сапарева баня взеРЕШЕНИЕ 49I .ОбС гр. Сапарева баня допълва като приоритетни проектните предложения в Общинския план за развитие на Община Сапарева 2014-2020г., включващи дейности по извършване на обновяване на сградите и прилежащите пространства, включително и вертикалната планировка на Девически манастир «Покров на Пресвета Богородица» - село Ресилово и храм «Св.Николай» - село Ресилово, съответстващи на приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика", специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, мярка 3. Проучване, експониране и социализиране на природните, археологически и културни паметници и дадености.


ІI . ОбС гр. Сапарева баня определя дейностите по извършване на обновяване на сградите и прилежащите пространства, включително и вертикалната планировка на Девически манастир «Покров на Пресвета Богородица» - село Ресилово и храм «Св.Николай» - село Ресилово като отговарящи и приоритетни на Общинския план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014 - 2020г.


ІІI. ОбС гр.Сапарева баня подкрепя и одобрява кандидатстването на Девически манастир «Покров на Пресвета Богородица» - село Ресилово и храм «Св.Николай» - село Ресилово за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка 7, подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност".

ІV. ОбС гр.Сапарева баня възлага на кмета на общината да съдейства на игумения Мелания при Девически манастир «Покров на Пресвета Богородица» - село Ресилово и на
свещеник Райко Ваклин - председател на църковното настоятелство при храм «Св.Николай» - село Ресилово за подготовката на инвестиционните проекти.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.44, ал.1, т.1;чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2; чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпила молба с вх. № М-80/11.03.2016г. от свещеник Ивайло Пиперков - председател на църковното настоятелство на църква при храм «Св. Йоан Богослов» - с. Овчарци.

 


ОбС гр. Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ 50


I .ОбС гр. Сапарева баня допълва като приоритетни проектните предложения в Общинския план за развитие на Община Сапарева 2014-2020г., включващи дейности по извършване на обновяване на сградите и прилежащите пространства, включително и вертикалната планировка на храм "Св. Йоан Богослов" - с. Овчарци, съответстващи на приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика", специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, мярка 3. Проучване, експониране и социализиране на природните, археологически и културни паметници и дадености.


ІI . ОбС гр. Сапарева баня определя дейностите по извършване на обновяване на сградите и прилежащите пространства, включително и вертикалната планировка на храм "Св. Йоан Богослов" - с. Овчарци като отговарящи и приоритетни на Общинския план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014 - 2020г.


ІІI. ОбС гр.Сапарева баня подкрепя и одобрява кандидатстването на храм "Св. Йоан Богослов" - с. Овчарци за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка 7, подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност".

ІV. ОбС гр.Сапарева баня възлага на кмета на общината да съдейства на свещеник Ивайло Пиперков - председател на църковното настоятелство при храм «Св.Йоан Богослов» - село Овчарци за подготовката на инвестиционните проекти.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/, чл.134 ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/


Общински съвет гр.Сапарева баня взе


Р Е Ш Е Н И Е 51


1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде изменен Подробен устройствен план - план за регулация одобрен със Заповед №1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, с обхват улица с осови точки 164 - 167 - 159 по плана на гр.Сапарева баня, от към страната на квартал 28 по плана на гр.Сапарева баня, съгласно изготвено предложение за промяна на регулация.
2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на Проекта за изменение на ПУП - ПР.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21,ал.1,т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134 ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

 


Общински съвет гр.Сапарева баня взе


Р Е Ш Е Н И Е 52


1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде изменен Подробен устройствен план - план за регулация одобрен със Заповед №128 / 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, с обхват УПИ, представляващи парцели Х -2701, IX - 2702, VIII - 2703, VII - 2704, XI -2704, кв.105 по плана на гр.Сапарева баня и поземлени имоти с идентификатори №№№65365.601.823, 65365.601.905 и 65365.601.906 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно изготвено предложение за промяна на плана за улична и дворищня регулация.
2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на Проекта за изменение на ПУП - ПР.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а от ЗУТ

 


Общински съвет гр.Сапарева баня взе


Р Е Ш Е Н И Е 53

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди , в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.32.190, местност "Атанашки дол", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.190, местност "Атанашки дол", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:
Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 15,0 м. /1 - 5/
Плътност на застрояване - Ппл - 60 %
Интензивност на застрояване - Кинт. - 2,0
Минимална озеленена площ - 40%

С цел изграждане на една сграда за обществено обслужване с преназначение "Къща за настаняване на туристи".

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.
4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на одобреното задание по т.1.
5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за приемане и одобряване.
6.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това местта в сградата на общината,района или кметството, както и на други подходящи местта в съответната територия- предмет на плана, и да се побликува на интернет страницата на общината и в един местен весник.
7.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сапарева баня.
8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8, т.11 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.5, чл.124а от ЗУТ, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 


Р Е Ш Е Н И Е 54


1.ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде учредено право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - външно електрозахранване - ниско напрежение на строеж „Малкоетажна жилищна сграда" , находящ се в поземлен имот с идентификатор 65365.32.338, местност "Водни дол", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК , изменена със Заповед №КД-14-10-397/26.10.2009 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - КЮСТЕНДИЛ , през поземлени имоти - общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори 65365.32.215, 65365.32.314 И 65365.32.187 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня , същите с трайно предназначение на територията „Земеделска".

2.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - външно електрозахранване - ниско напрежение на строеж „Малкоетажна жилищна сграда" , находящ се в поземлен имот с идентификатор 65365.32.338, местност "Водни дол", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК , изменена със Заповед №КД-14-10-397/26.10.2009 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - КЮСТЕНДИЛ , в следният териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 65365.32.215, 65365.32.314 и 65365.32.187, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, което е неразделна част от настоящото решение.

3.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със следния териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 65365.32.215, 65365.32.314 и 65365.32.187 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня , третиращ изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - външно електрозахранване - ниско напрежение на строеж „Малкоетажна жилищна сграда" , находящ се в поземлен имот с идентификатор 65365.32.338, местност "Водни дол", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК , изменена със Заповед №КД-14-10-397/26.10.2009 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - КЮСТЕНДИЛ.
4.Проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.
5.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване изискванията по т.3 и одобреното задание по т.2.
6.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за приемане и одобряване.
7.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за това местта в сградата на общината,района или кметството, както и на други подходящи местта в съответната територия- предмет на плана, и да се побликува на интернет страницата на общината и в един местен весник.
8.Екземпляр от решението да се връчи на заявителя след заплащане на такса 70, съгласно чл.55, т.17 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сапарева баня.
9.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
10.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иван Куйов/

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.ОбС гр.Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ 55


Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина от Общинска горска територия предвидени по лесоустройствен проект в отдели, както следва с действително маркирана и сортиментирана дървесина по състояние, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

отдел 104 „ж" възраст 130 г.със стояща маса бял бор 10 куб.м, бяла мура 10 куб.м, смърч 130 куб.м и ела 190 куб.м;
отдел 106 „г" възраст 130 г., със стояща маса бял бор 20 куб.м, ела 670 куб.м, смърч 150 куб.м;


1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2016 г.
2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г., чл.18 ж,ал.4 т.1 от ППЗСПЗЗ .

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ 56

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Георги Станчев Сакаджийски следният поземлен имот :
Имот с площ от 0.762 дка., с № 020056 съгласно скица-проект № Ф31356 / 04.12.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Грабежо", който имот е образуван от имот № 020056 - земи по чл.19 от ЗСПЗ.

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл.18 ж,ал.4 т.1 и т.2 от ППЗСПЗЗ.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 58


ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Яне Георгиев Мантарков следните поземлени имоти:
Имот с площ от 0.997 дка., с № 020119 съгласно скица-проект № Ф31357 / 04.12.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Горица", който имот е образуван от имот №020119 м. „Горица" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
Имот с площ от 0.937 дка., с № 014348 съгласно скица-проект № Ф31361 / 21.12.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Блатото", който имот е образуван от имот №014282 м. „Блатото" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
Имот с площ 1.189 дка, с № 043024 съгласно скица - проект № Ф31353 / 06.11.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Сапарева баня, в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местността „Хадживаница", който имот е образуван от имот № 043022, м. „Змиярнико" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /

 

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. и чл.18 ж,ал.4 т.1 от ППЗСПЗЗ.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 59

ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Димитър Минев Гиздов следните поземлени имоти: 

Имот с площ от 0.900 дка., с № 006285, съгласно скица-проект № Ф00180 / 09.02.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местността „Стубело", който имот е образуван от имот №006210 м. „Стубело" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
Имот с площ от 1.100 дка., с № 006312 съгласно скица-проект № Ф00181 / 09.02.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местността „Стубело", който имот е образуван от имот №006210 м. „Стубело" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
Имот с площ 1.000 дка, с № 004217 съгласно скица - проект № Ф00185 / 09.02.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр.Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местността „Мерата /Долна мера/", който имот е образуван от имот № 004070, м. „Мерата" - земи по чл.19

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 


Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 и чл.14 от ЗОбС, чл.24а ,ал.5 от ЗСПЗЗ ,чл.11 , ал.1 и чл.39, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;


Общински съвет гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 60


І. ОбС гр.Сапарева баня приема следните промени в Годишна програма за управление на имоти общинска собственост за 2016 г. приета с Решение № 3 от Протокол № 5 /28.01.2016 год..както следва:
В раздел VІ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ се добавят от № 172 до № 178
- №172 - поземлен имот - частна общинска собственост /АЧОС №1525/10.03.2016 г./ № 041046, местност „Свети Илия" в землището на с.Сапарево, целият с площ от 126,841 дка, начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята при неполивни условия: Осма и Девета;
- №173 - поземлен имот - частна общинска собственост /АЧОС №829/01.07.2013 г./ с № 000356, местност „Кудевските егреци" в землището на с. Сапарево, целият с площ от 40,912 дка., начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята при неполивни условия: Девета .
-№174 - поземлен имот - частна общинска собственост /АЧОС №1481/08.02.2016 г./ №000403, местност „Семчин дере" в землището на с. Сапарево, целият с площ от 26,780 дка., начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята при неполивни условия: Девета .
- №175 - поземлен имот - публична общинска собственост /АЧОС №136/17.07.2014 г./ №000699, местност „Ръжана" в землището на с. Сапарево, целият с площ от 645,522 дка., начин на трайно ползване - др.селскост.т., категория на земята при неполивни условия: Девета;
- №176 - поземлен имот - частна общинска собственост /АЧОС №1526/15.03.2016 г./ №007383, местност „Стубело" в землището на с.Ресилово, целият с площ от 124,823 дка., начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята при неполивни условия: Пета;
- №177 - поземлен имот - частна общинска собственост /АЧОС №1275/20.04.2015 г./ №007324, местност „Стубело" в землището на с.Ресилово, целият с площ от 24,954 дка., начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята при неполивни условия: Пета;
- №178 - поземлен имот - частна общинска собственост /АЧОС №1330/12.05.2015 г./ №006033, местност „Стубело" в землището на с.Ресилово, целият с площ от 8,950 дка., начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята при неполивни условия: Пета.
ІІ.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1525 / 10.03.2016 г./ представляващ поземлен имот №041046, местността „Свети Илия" в землището на с.Сапарево, целият с площ от 126,841 дка, начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята при неполивни условия: Девета /77.988/ и Осма /48.853/, чрез публичен търг с явно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за наемна цена изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер, съгласно пазарната оценка.
ІIІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №612/06.06.2011 г./ представляващ поземлен имот № 000422, местност „Свети Георги" в землището на с.Сапарево, целият с площ от 29,351 дка, начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята при неполивни условия: Осма, чрез публичен търг с явно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за наемна цена изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер, съгласно пазарната оценка.
IV. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №829/01.07.2013 г./ представляващ поземлен имот № 000356, местност „Кудевските егреци" в землището на с.Сапарево, целият с площ от 40,912 дка, начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята при неполивни условия: Девета, чрез публичен търг с явно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за наемна цена изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер, съгласно пазарната оценка.
V. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1481/08.02.2016 г./ представляващ поземлен имот № 000403, местност „Семчин дере" в землището на с.Сапарево, целият с площ от 26,780 дка, начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята при неполивни условия: Девета, чрез публичен търг с явно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за наемна цена изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер, съгласно пазарната оценка.
VІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №136/17.07.2014 г./ представляващ поземлен имот № 000699, местност „Ръжана" в землището на с.Сапарево, целият с площ от 645,522 дка, начин на трайно ползване - др.селскост. т., категория на земята при неполивни условия: Девета, чрез публичен търг с явно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за наемна цена изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер, съгласно пазарната оценка.
VІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1526/15.03.2016 г./ представляващ поземлен имот № 007383, местност „Стубело" в землището на с.Ресилово, целият с площ от 124,823 дка, начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята при неполивни условия: Пета, чрез публичен търг с явно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за наемна цена изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер, съгласно пазарната оценка.
VIІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1275/20.04.2015 г./ представляващ поземлен имот № 007324, местност „Стубело" в землището на с.Ресилово, целият с площ от 24,954 дка, начин на трайно ползване - Полска култура, категория на земята при неполивни условия: Пета, чрез публичен търг с явно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за наемна цена изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер, съгласно пазарната оценка.
ІХ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1330/12.05.2015 г./ представляващ поземлен имот № 006033, местност „Стубело" в землището на с.Ресилово, целият с площ от 8,950 дка, начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята при неполивни условия: Пета, чрез публичен търг с явно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за наемна цена изготвена от лицензиран оценител - инж.Димитър Стойнев Митов, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100016 от 09.11.2010 г. от Камарата на независимите оценители в България и определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер, съгласно пазарната оценка.

Х. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичните търгове и да сключи договор за наем на имотите подробно описани по- горе при условията на настоящото решение като се впише срок за ползване - пет стопански години / 1-на стопанска година включва периода от 01.10. до 30.09. календарни месеци/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

Общински съвет гр. Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 61


1. Общински съвет гр.Сапарева баня определя маломерни имоти с площ до 10 дка от общински поземлен фонд да бъдат да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок до 1 стопанска година, с други думи до 30.09.2016г.
2. Общински съвет гр.Сапарева баня определя наемна цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище от Община Сапарева баня за предходната година.
3. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на кмета да сключи договорите за наем на имотите по т.1 от решението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Иван Куйов/


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.12; чл.27, ал.3; чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.1 от ЗЗД; чл.3, ал.1 от ППЗЗД

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ 63


1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Общинска програма за закрила на детето за 2016г. на територията на община Сапарева баня.

2. Възлага на Кмета на Общината да осъществява контрол по изпълнението на заложените в Общинската програма за закрила на детето за 2016г. приоритети, цели и дейности.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Иван Куйов/

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 43, ал. 1 и ал. 3, т.2 от Закона за горите.


Предлагам на общински съвет - гр. Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ 64


І.Общински съвет - гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем без провеждане на търг, обособени по схема представляваща приложение към решението части от поземлен имот, /находящи се в отдел 104, подотдел „е" по Лесоустройствен проект 2007 г./, представляваща имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастрална карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
2. Отдаването под наем по т.1 от Решението да е със срок по - кратък от една година.
3. Отдаването под наем да се извърши по цени, съгласно такси за административни и технически услуги, такси за ползване на недървесни горски продукти, приети с Решение № 14 по протокол № 6/11.04.2012 г. на Общински съвет Сапарева баня.
4. Общински съвет упълномощава Кмета на община Сапарева баня да сключи договорите за наем при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. и чл.18 ж,ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ.

 


Общински съвет гр.Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ 65

 

ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Йордана Георгиева Попова следните поземлени имоти:
Имот с площ от 0.832 дка., с № 040068, съгласно скица-проект № Ф00209 / 25.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местността „Долна мера", който имот е образуван от имот №040067 местност „Долна мера" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
Имот с площ от 1.607 дка., с № 040069 съгласно скица-проект № Ф00208 / 25.01.20160 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня, в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местността „Долна мера", който имот е образуван от имот №040067 местност „Долна мера" - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Иван Куйов/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 

 


На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА

 


Общински съвет - Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ 66

1. Отпуска финансови средства в размер на 800лв. за награден фонд на участниците в открити международни турнири по шахмат под името „ РИЛСКА ПРОЛЕТ" на шахматен клуб „ Марек Юнион Ивкони" - гр. Дупница.
2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Сапарева баня по дейност „ Спортна база за спорт за всички".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Иван Куйов/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 


Основания: чл.21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.54 от Закона за държавната собственост, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 67

 

Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за :
1.Промяна на статута на Професионална гимназия по туризъм и администрация „Алеко Константинов" от държавно в общинско училище, считано то 01.08.2016г.
2.Безвъзмездно придобиване от Община Сапарева баня на управляваните от Професионална гимназия по туризъм и администрация „Алеко Константинов" - гр.Сапарева баня имоти, считано от 01.08.2016г.
3.Промяна във финансирането на Професионална гимназия по туризъм и администрация „Алеко Константинов" - гр. Сапарева баня - от бюджета на МОН към бюджета на община гр.Сапарева баня, считано от 01.08.2016г.
4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да стартира процедурата, както и да подписва всички необходими документи, свързани с нея - протоколи, договори и т.н. по преобразуване на Професионална гимназия по туризъм и администрация „Алеко Константинов" - гр.Сапарева баня от държавно в общинско училище.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /

 

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 


Правно основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе


Р Е Ш Е Н И Е №69Проект!

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за побратимяване на гр. Полиняно а Маре /Република Италия/ и гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня.
2. Одобрява и подкрепя бъдещото сътрудничество между гр. Полиняно а Маре /Република Италия/ и гр. Сапарева баня.
3. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички необходими действия и постъпки за осъществяване на горното решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г.
НА Заседание на ОбС

 


На основание: чл.44, ал.1, т.1;чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2; чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и постъпила молба с вх. № М- 89/ 30.03.2016г. от Ставрофорен иконом Вергил Ненков Андреев - председател на църковното настоятелство при Храм „ Св. Четиридесет мъченици", Храм „ Св. Петка", Храм „Успение Богородично" и Храм „ Рождество Богородично" - гр. Сапарева баня.ОбС гр. Сапарева баня взеРЕШЕНИЕ 70


I .ОбС гр. Сапарева баня допълва като приоритетни проектните предложения в Общинския план за развитие на Община Сапарева 2014-2020г., включващи дейности по извършване на обновяване на сградите и прилежащите пространства, включително и вертикалната планировка на Храм „ Св. Четиридесет мъченици", Храм „ Св. Петка", Храм „Успение Богородично" и Храм „ Рождество Богородично" - гр. Сапарева баня , съответстващи на приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика", специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, мярка 3. Проучване, експониране и социализиране на природните, археологически и културни паметници и дадености.


ІI . ОбС гр. Сапарева баня определя дейностите по извършване на обновяване на сградите и прилежащите пространства, включително и вертикалната планировка на Храм „ Св. Четиридесет мъченици", Храм „ Св. Петка", Храм „Успение Богородично" и Храм „ Рождество Богородично" - гр. Сапарева баня като отговарящи и приоритетни на Общинския план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014 - 2020г.


ІІI. ОбС гр.Сапарева баня подкрепя и одобрява кандидатстването на Храм „ Св. Четиридесет мъченици", Храм „ Св. Петка", Храм „Успение Богородично" и Храм „ Рождество Богородично" - гр. Сапарева баня за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., мярка 7, подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност".

ІV. ОбС гр.Сапарева баня възлага на кмета на общината да съдейства на Ставрофорен иконом Вергил Ненков Андреев - председател на църковното настоятелство Храм „ Св. Четиридесет мъченици", Храм „ Св. Петка", Храм „Успение Богородично" и Храм „ Рождество Богородично" - гр. Сапарева баня за подготовката на инвестиционните проекти.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Иван Куйов/