НовиниПринтирай

Обявление за изменение на План за регулация

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ /Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г./ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-20 / 25.05.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/,одобрен със Заповед № 1031 / 16.07.1982 година от Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил и Заповед № 30 / 04.03.1997 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на улица с осеви точки 104 - 103 - 102 - 101 - 100 - 99 - 89 - 84 - 83 с.Сапарево, улица с осеви точки 78 - 79 по плана на с.Сапарево и урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І и ІІ (общинска собственост), кв.18 по плана на с.Сапарево и урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І - 1953 и ХХІІІ - 1952, кв.25 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня, община Сапарева баня.

Третиращ изместване трасетата на улици с осеви точки както следва:
- Улица с осеви точки 104 - 103 - 102 - 101 - 100 - 99 - 89 - 84 - 83 с.Сапарево;
- Улица с осеви точки 78 - 79 по плана на с.Сапарево
- Изменение на вътрешно регулационната линия между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І и ІІ (общинска собственост), кв.18 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ, кв.18 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня и изменение на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І - 1953 и ХХІІІ - 1952, кв.25 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня представлявана от Кмет ивж.Сашо Кирилов Иванов.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването й чрез Община Сапарева баня пред Административен съд гр. Кюстендил.

 

*Оригиналното обявление е достъпно в прикачения файл

 

Прикачени файлове

Обявление (1.14 MB)