Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №6/19.02.2016г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл. 19а ,ал.1  от ЗСПЗЗ ,чл.18 ж,ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ .

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

           РЕШЕНИЕ14

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя  на наследниците  на    Тиме  Георгиев Карпузов  следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 1.053  дка., с № 030100 съгласно скица-проект  № Ф31805 / 04.12.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност " Св.Петър"/"Банско ливаге"/, който имот е образуван от имот  № 030088 -   земи по чл.19 от ЗСПЗ .

 

 

                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                                   / Иван Куйов/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл. 19а ,ал.1  от ЗСПЗЗ ,чл.18 ж,ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ .

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ№15

 

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя  на наследниците  на    Христо  Тодоров   Гиздов  следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 2.500  дка., с № 006166 съгласно скица-проект  № Ф00184 / 09.02.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност " Стубело", който имот е образуван от имот  № 006035 -   земи по чл.19 от ЗСПЗ .

 

 

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                           /Иван Куйов/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ №  6/19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл. 19а ,ал.1  от ЗСПЗЗ ,чл.18 ж,ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ .

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

           РЕШЕНИЕ16

 

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя  на наследниците  на    Костадин    Васев   Ачов   следнитят  поземлен  имот :  

Имот с площ от 1.499   дка., с № 042011 съгласно скица-проект  № Ф31301 / 07.07.2014 г издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местност  „  Ребрата", който имот е образуван от имоти  №  042005 / 042001/ -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

                                                                                                                                             Председател:

                                                                                                                                               /Иван Куйов/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл. 19а ,ал.1  от ЗСПЗЗ ,чл.18 ж,ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ .

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

           РЕШЕНИЕ №17

 

 

    ОбС гр.Сапарева баня предоставя   на наследниците на  Йордан  Георгиев  Лазаров   следните  поземлени  имоти:  

Имот с площ от 0.591   дка., с № 038086 съгласно скица-проект  № Ф00192 / 18.11.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност  „ Комино ", който имот е образуван от имот №038053  м."Карагюр" -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

          Имот с площ от 2.719   дка., с № 026298 съгласно скица-проект  № Ф00193 / 18.11.2015 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, местност  „ Гладничка  бара", който имот е образуван от имот №026231  м."Над  селото " -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                          /Иван Куйов/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, и  чл.124б от ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №18

 

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за  неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.58.276, местност "До джерман" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.58. 21, местност "До джерман", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътнос - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като за нея се определят и следните пределно допустими стройности на параметрите за  застрояване, съгласно чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както  следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 12.50 м. /1 - 4/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 50 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1.6

-          Минимална  озеленена  площ - 40.0%

 

„Средноетажни жилищни сгради и сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост"".

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  в  обхвата  и при спазване изискванията  на одобреното задание  по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2  от ЗУТ с обявление, което  се  поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи  местта в съответната територия-предмет на плана, и да се публикува  на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

            7.Екземпляр от решението да се връчи  на  заявителя след заплащане на такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

                                                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                                                                  /Иван Куйов/

                        

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, и  чл.124б от ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №19

 

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за  неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.58.276, местност "До джерман" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.58.276, местност "До джерман", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътнос - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като за нея се определят и следните пределно допустими стройности на параметрите за  застрояване, съгласно чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както  следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 12.50 м. /1 - 4/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 50 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1.6

-          Минимална  озеленена  площ - 40.0%

 

„Средноетажни жилищни сгради и сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост"".

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  в  обхвата  и при спазване изискванията  на одобреното задание  по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2  от ЗУТ с обявление, което  се  поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи  местта в съответната територия-предмет на плана, и да се публикува  на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

            7.Екземпляр от решението да се връчи  на  заявителя след заплащане на такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                  /Иван Куйов/

                      

                                 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, и  чл.124б от ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №20

 

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за  неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.58.278, местност "Вадите" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.58.278, местност "Вадите", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътнос - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като за нея се определят и следните пределно допустими стройности на параметрите за  застрояване, съгласно чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както  следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 12.50 м. /1 - 4/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 50 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1.6

-          Минимална  озеленена  площ - 40.0%

 

„Средноетажни жилищни сгради и сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост"".

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  в  обхвата  и при спазване изискванията  на одобреното задание  по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2  от ЗУТ с обявление, което  се  поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи  местта в съответната територия-предмет на плана, и да се публикува  на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

            7.Екземпляр от решението да се връчи  на  заявителя след заплащане на такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                 /Иван Куйов/

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, и  чл.124б от ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 21

 

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за  неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.58.279, местност "Вадите" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.58.279, местност "Вадите", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътнос - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като за нея се определят и следните пределно допустими стройности на параметрите за  застрояване, съгласно чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както  следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 12.50 м. /1 - 4/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 50 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1.6

-          Минимална  озеленена  площ - 40.0%

 

„Средноетажни жилищни сгради и сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост"".

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  в  обхвата  и при спазване изискванията  на одобреното задание  по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2  от ЗУТ с обявление, което  се  поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи  местта в съответната територия-предмет на плана, и да се публикува  на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

            7.Екземпляр от решението да се връчи  на  заявителя след заплащане на такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                       /Иван Куйов/

 

                      

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, и  чл.124б от ЗУТ

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №22

 

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за  неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.58.280, местност "Вадите" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.58.280, местност "Вадите", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътнос - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като за нея се определят и следните пределно допустими стройности на параметрите за  застрояване, съгласно чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както  следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 12.50 м. /1 - 4/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 50 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1.6

-          Минимална  озеленена  площ - 40.0%

 

„Средноетажни жилищни сгради и сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост"".

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  в  обхвата  и при спазване изискванията  на одобреното задание  по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2  от ЗУТ с обявление, което  се  поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи  местта в съответната територия-предмет на плана, и да се публикува  на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

            7.Екземпляр от решението да се връчи  на  заявителя след заплащане на такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                  /Иван Куйов/

                     

                                 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, и  чл.124б от ЗУТ

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №23

 

 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за  неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.58.281, местност "До Джерман" по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.58.281, местност "До Джерман", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътнос - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като за нея се определят и следните пределно допустими стройности на параметрите за  застрояване, съгласно чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както  следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 12.50 м. /1 - 4/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 50 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1.6

-          Минимална  озеленена  площ - 40.0%

 

„Средноетажни жилищни сгради и сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост"".

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  в  обхвата  и при спазване изискванията  на одобреното задание  по  т.1.

5.Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2  от ЗУТ с обявление, което  се  поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи  местта в съответната територия-предмет на плана, и да се публикува  на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

            7.Екземпляр от решението да се връчи  на  заявителя след заплащане на такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                     /Иван Куйов/

                      

 

                       

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл. 19а ,ал.1  от ЗСПЗЗ ,чл.18 ж,ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ .

 

 

 

Общински съвет  гр.Сапарева баня  взе

 

 

           РЕШЕНИЕ №24

 

1.ОбС гр.Сапарева баня  предоставя   на наследниците  на    Коле  Христов   Янин    следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 2.202   дка., с № 000714 съгласно скица-проект  № Ф31806 / 21.12.2015 г издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност  „ Таушан дере ", който имот е образуван от имоти  №  000711,местност „Симчин дере „-   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                   /Иван Куйов/

 

 

 

                     

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл. 19а ,ал.1  от ЗСПЗЗ ,чл.18 ж,ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ .

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

 

           РЕШЕНИЕ №25

 

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Яне Георгиев Мантарков  следният  поземлен  имот :  

Имот с площ от 0.265 дка., с № 020151 съгласно скица-проект  № Ф31368 / 07.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местност „Грабежо" /"Горица"/, който имот е образуван от имот   № 020055 -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              /Иван Куйов/              

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл. 19а ,ал.1  от ЗСПЗЗ ,чл.18 ж,ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ .

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

 

           РЕШЕНИЕ №26

 

 

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Иван Колев Стамболийски  следните  поземлени  имоти :  

Имот с площ от 2.091  дка., с № 000705 съгласно скица-проект  № Ф31812 / 07.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност „Шарбан", който имот е образуван от имот   № 000340 -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                              /Иван Куйов/

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл. 19а ,ал.1  от ЗСПЗЗ ,чл.18 ж,ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ .

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

           РЕШЕНИЕ №27

 

 

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Георги Спасов Йовичин   следните  поземлени  имоти :  

Имот с площ от 3.683 дка., с № 041043 съгласно скица-проект  № Ф31365 / 06.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местност "Горна падина", който имот е образуван от имот  № 041037 -   земи по чл.19 от ЗСПЗ .

 

 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                  /Иван Куйов/

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл. 19а ,ал.1  от ЗСПЗЗ ,чл.18 ж,ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ .

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

           РЕШЕНИЕ 28

 

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците  на   Георги Иванов Шумански  следните  поземлени  имоти :  

Имот с площ от 4.914 дка., с № 000715 съгласно скица-проект  № Ф31816 / 08.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност "Таушан дере", който имот е образуван от имот   № 000711 -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Имот с площ от 3.216 дка., с № 001009 съгласно скица-проект  № Ф31815 / 08.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност "Дърляница", който имот е образуван от имот   № 001001 -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Имот с площ от 2.125 дка., с № 000707 съгласно скица-проект  № Ф31814 / 08.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, местност "Тъпанко", който имот е образуван от имот   № 000660 -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

 

                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 /Иван Куйов/                                                                                                                                                                                                    

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г и чл. 19а ,ал.1  от ЗСПЗЗ ,чл.18 ж,ал.4 т.2 от ППЗСПЗЗ .

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

 

РЕШЕНИЕ №29

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Йордан Николов Говедарски  следните  поземлени  имоти :  

Имот с площ от 2.680 дка., с № 016147 съгласно скица-проект  № Ф31364 / 06.01.2016 г. издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Сапарева баня,  в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, местност „Мерата", който имот е образуван от имот   № 016130 -   земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                 /Иван Куйов/

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА ,чл.117, ал.1, чл.120, ал.3, чл.123, ал.1, т.2, във връзка с чл.43 „а" от Закона за горите, чл.81, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението дейности в горски територии, държавна и общинска собственост и за ползването на недървесни горски продукти.

 

 

 

     ОбС гр.Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ №30

 

ОбС гр. Сапарева баня одобрява тарифа за таксите, които се събират в ОП „Общинско лесничейство" гр. Сапарева баня по Закона за горите и ЗМСМА, за административни, технически и транспортни услуги, такси за ползване на недървесни горски продукти, такса за паша в горски територии и наем на общинска горска територия, както следва:

 

 

Наименование

Мярка

Такса цена в лв.

 

Административни услуги

 

 

1.

Извадка от лесоустройствен план

бр

5.00

2.

Извлечения от картни листове

бр

7.00

3.

Копиране А4 - едностранно

бр

0.10

4.

Копиране А4 - двустранно

бр

0.15

5.

Издаване на позволителни за ползване на недървесни горски продукти, разрешителни, удостоверения и свидетелства /и дубликати на същите/, превозни билети /с изсключение на превозните билети за подвоз/

бр

1.50

6.

Издаване на превозен билет за последващо транспортиране на дървесина по чл.16 от Наредба №1 за контрола и опазване на горска територия

бр

10.00

 

Технически услуги в горски територии

 

 

1.

За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен

 

 

a)

едра

пл. куб.м

1.20

б)

средна

пл. куб.м

1.40

в)

дребна

пл. куб.м

1.70

г)

дърва

пр. куб.м

1.70

2.

За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние

 

 

a)

едра

пл. куб.м

0.65

б)

средна

пл. куб.м

0.75

в)

дребна

пл. куб.м

0.85

г)

дърва

пр. куб.м

0.50

3.

За маркиране на дървесина в лежащо състояние

 

 

a)

едра

пл. куб.м

1.00

б)

средна

пл. куб.м

1.00

в)

дребна

пл. куб.м

1.00

г)

дърва

пр. куб.м

1.00

4.

За изготвяне на технологични планове за дърводобив, залесяване и други лесокултурни дейности, извършване на противопожарни мероприятия ; изготвяне на план-извлечение,количествено-стойностни сметки, спецификации и др.

бр.

20.00

 

Транспортни услуги

 

 

1

Превоз с високопроходим автомобил за целия пробег /отиване и връщане/

лв/км

1.00

 

Наем за паша в горска територия

 

 

1

Годишен наем за ползване на площи за паша

1дка

 8.00

 

 

 

Такса за ползване на недървесни горски продукти, добити от общинска горска територия

 

Наименование

Мярка

Такса цена в лв.

І

Растения и горски плодове /извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения/, гъби в сурово състояние и животни

 

 

1.

Грудки, корени, коренища /с изключение на такива от репей, коприва, троскот/

кг

0.10

2.

Листа /с изключение на такива от коприва/

кг

 

 

- орех

 

0.10

 

- други

 

0.10

3.

Стръкове /с изключение на такива от маточина/

кг

0.10

4.

Цветове /с изключение на такива от лайка/

кг

0.10

5.

Плодове

 

 

 

- хвойна синя

кг

0.30

 

- шипка

кг

0.20

 

- орех, обикновен кестен

кг

0.20

 

- други

кг

0.10

6.

Горски репродуктивни материали

 

 

 

- иглолистни шишарки

кг

0.20

 

- семена от иглолистни видове

кг

1.50

 

- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други

кг

0.20

 

- части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване

бр

0.20

7.

Гъби

 

 

 

- смърчкула

кг

0.50

 

- пачи крак

кг

0.30

 

- манатарка

кг

0.30

 

- сиво-жълт пачи крак

кг

0.15

 

- рижийка, челадинка

кг

0.10

 

- масловка

кг

0.05

 

- златист пачи крак

кг

0.15

 

- тръбенка

кг

0.15

 

- други

кг

0.10

8.

Събиране на охлюви

кг

0.30

ІІ.

Сено-сухо /без сеното за подхранване на дивеча/

кг

0.05

ІІІ.

Листников фураж /без фуража за подхранване на дивеча/

пр. куб.м

0.15

ІV.

Зеленина иглолистна и широколистна /за украса/

пр.куб.м

4.00

V.

Зеленина иглолистна и широколистна - /клони и вършина/

т

10.00

VІ.

Коледни елхи

 

 

 

- до 1м

бр

8.00

 

- до 2м

бр

10.00

 

- над 2 м

бр

15.00

VІІ.

Пръчки-върбови, лескови и др. - сурови

бр

0.15

 

- дрянови клони до 1м.

бр

0.15

VІІІ.

Пънове от всички дървесни видове

пр. куб.м

0.70

ІХ.

Борина от пънове

т

3.00

Х.

Смола-балсамова /течна и суха/

кг

2.00

ХІ.

Паша в общинските горски територии и пасища за една година

 

 

1.

за едър рогат добитък

за 1бр

3.00

2.

за коне, катъри, магарета и мулета

 за 1 бр

2.00

3.

за овце

за 1 бр.

1.00

4.

за свине

за 1 бр.

3.00

5.

за кози и ярета до 3 бр.

за 1 бр.

5.00

6.

за кози и ярета до 5 бр.

за 1 бр.

8.00

7.

за кози и ярета над 10 бр.

за 1 бр.

10.00

ХІІ.

Такса за събиране на строителни и инертни материали

 

 

1.

Пясък, чакъл и баластра

куб.м

4.00

2.

Варовици, доломити , мрамори и други подобни за вътрешна и външна облицовка

куб.м

6.00

3.

Глина и други инертни материали

куб.м

2.00

ХІІІ.

Месечна такса за ползване на площи

 

 

1.

Временни складове за дървени и растителни материали

дка

 30.00

2.

Временни депа за строителни материали - строителни камъни, декоративно-облицовъчни скали, инертни материали и др.

дка

30.00

3.

временен престой на животни /овце, кози, едър рогат добитък, коне/

дка

8.00

ХІV.

Месечна такса по договор за наем или аренда за ползване  на площи от юридически лица за каране на ски, сноуборд и шейни

дка

12.00

ХV.

Такса за устройване на временен бивак - за едно денонощие за каравани, палатки и кемпери в гори и земи от общинска горска територия

за 10 м2

1.00

ХVІ.

Такса за разполагане на временни обекти и съоръжения за осъществяване на стопанска дейност в гори и земи от общинска горска територия

м2

0.80

ХVІІ.

Такса за организирани моторни преходи, походи и състезания / за едно моторно превозно средство/

за 1 ден

10.00

 

 

Единичните цени са с ДДС.

 

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                        /Иван Куйов/

 

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:         чл.21,ал.1,т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134 ал.1, т.2  от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/  

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №31

 

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изменен Подробен устройствен план - план за  регулация одобрен със Заповед №1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ИК на  ОбНС гр.Сапарева баня,    с обхват улица с осови  точки 415а - 415  по плана на гр.Сапарева баня,    от към страната на  квартал 12  по плана на гр.Сапарева баня, съгласно изготвено  предложение за промяна  на Проект за изменение на ПУП - ПР.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  Проекта  за изменение на ПУП - ПР.

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                         /Иван Куйов/

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

          Основание: чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 

ОбС -гр. Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ32

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня  определя  следните имоти с Решение №1, от Протокол №3/27.02.2015 година на заседание на ОбС за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ представляващи мери, пасища и ливади,  като с настоящото Решение определя същите за индивидуално ползване,  за да не се ползват земи за допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, както следва:

 

 

А/      За землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

 

1.Имот с идентификатор 65365.43.124, с площ 206 282кв.м., н.т.п.: пасище, мера , м. „ Под ридо".

2.Имот с идентификатор 65365.58.3, с площ 11986кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Под ридо".

3.Имот с идентификатор 65365.43.150, с площ 3498кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „Ридо".

4.Имот с идентификатор 65365.43.119, с площ 81497кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Под ридо".

5.Имот с идентификатор 65365.23.217, с площ 1 808 кв.м., н.т.п.:

пасище.

6.Имот с идентификатор 65365.23.542, с площ 951 кв.м., н.т.п.:

Паси

7.Имот с идентификатор 65365.23.285, с площ 2 870 кв.м., н.т.п.:

пасище.

8.Имот с идентификатор 65365.23.288, с площ 1 017 кв.м., н.т.п.:

пасище.

9.Имот с идентификатор 65365.215.8, с площ 102 359 кв.м., н.т.п.:

Ливада, местност „Вировете".

 

 

Б/ За землището на  с.Сапарево, община Сапарева баня

 

1. Имот с номер 000469, м. „Ръжана", с площ 40 245кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

2. Имот с номер 000683, м. „Лъкатица", с площ 4 506кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

3. Имот с номер 000684, м. „Лъкатица", с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

4. Имот с номер 000682, м. „Лъкатица", с площ 2 000кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

5. Имот с номер 000685, м. „Лъкатица", с площ 7 179кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

6. Имот с номер 000701, м. „Лъкатица", с площ 24 613кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

7. Имот с номер 000323 м. „Фусара", с площ 17 598 кв.м. н.т.п.: пасище, мера, категория VІІІ

8. Имот с номер  000419 , м. „Лъкатица", с площ 17 711  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

9. Имот с номер  000428 , м. „Лъкатица", с площ 884 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

10. Имот с номер  000526 , м. „Семчин", с площ  4 699  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

11. Имот с номер  042014 , м. „Св.Илия", с площ 74 226  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

12. Имот с номер  000607 , м. „Прогоно", с площ 8 472  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

13. Имот с номер  000620 , м. „Лъкатица", с площ 4 000  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

14. Имот с номер 000700, м. „Лъкатица", с площ 612 815кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

 

В/ За землището на с.Овчарци, община Сапарева баня

 

 1. Имот с номер  027022, м. „Горен рид", с площ   23013   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

 2. Имот с номер  043001 , м. „Змиярнико", с площ   13864   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

3. Имот с номер  043004 , м. „Змиярнико", с площ   16 393   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

 4. Имот с номер 000030 , м. „Джерман",  с площ 6 112  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 5.Имот с номер 020049 , м. „Горица",  с площ  10 870  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

          6. Имот с номер 020138 , м. „Горица",  с площ  7 849  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

 

 

Г/  За землището на с.Ресилово, община Сапарева баня

 

 

1. Имот с номер  003097 , м. „Средна мера", с площ   7889   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

2. Имот с номер 000015 , м. „Средна мера", с площ 10 992  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

3. Имот с номер 000016 , м. „Мерата", с площ 33 477  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

4. Имот с номер 000051 , м. „Долиня", с площ 10 843  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

5. Имот с номер 000123 , м. „Маноилица", с площ 11 173  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

6. Имот с номер 007323 , м. „Стубело", с площ 34 147  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

7. Имот с номер 009248 , м. „Средните", с площ 34 629  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

8. Имот с номер 038071 , м. „Карагюр", с площ 22 861  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  определя  следните имоти с Решение №1, от Протокол №3/27.02.2015 година на заседание на ОбС за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ представляващи мери, пасища и ливади,  като с настоящото Решение определя същите за общо ползване,  както следва:

 

А/      За землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

 

1.Имот с идентификатор 65365.210.231, с площ 485 849кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище.

2. Имот с идентификатор 65365.210.158, м. "Св.Стефан", с площ 12 252 кв.м., н.т.п.: ливада.

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                        /Иван Куйов/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

             

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №33

 

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня  дава съгласието си от имоти с идентификатори :

·        ПИ №65365.210.998 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №157 от 06.03.2015 година, том 3, рег.№803 /, целият с площ от 3 018 066 кв.м., вид територия – горска, нтп –иглолистна гора

·        ПИ №65365.210.954 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС №167от 08.12.2009 година, том 6, рег.№4041 /, целият с площ от 6 026 кв.м., вид територия – горска, нтп –иглолистна гора

ПИ №65365.210.955 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АПОС №169 от 08.12.2009 година, том 16, рег.№4043 /, целият с площ от 5 401  кв.м., вид територия – горска, нтп –иглолистна гора.

 

 

·        ПИ №65365.210.956 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АПОС №142 от 06.03.2015 година, том 3, рег.№778 /, целият с площ от 2 537 кв.м., вид територия – горска, нтп –селскостопански, горски, ведомствен път

 

да бъдат  обособени  нови  поземлени имоти, както следва:

1. Имот с проектен идентификатор №65365.210.1011 по КК на гр.Сапарева баня, с площ от 12 399 кв.м. , вид територия – горска, нтп –  селскостопански горски, ведомствен път,

2. Имот с проектен идентификатор №65365.210.1009 по КК на гр.Сапарева баня, с площ от 1 870 кв.м. , вид територия – горска, нтп –  селскостопански, горски, ведомствен път,

3. Имот с проектен идентификатор №65365.210.1010 по КК на гр.Сапарева баня, с площ от 3 007 608  кв.м. , вид територия – горска, нтп –  иглолистна гора,

4. Имот с проектен идентификатор №65365.210.1012 по КК на гр.Сапарева баня, с площ от 5 437  кв.м. , вид територия – горска, нтп –  иглолистна гора,

5. Имот с проектен идентификатор №65365.210.1013  по КК на гр.Сапарева баня, с площ от 4 717  кв.м. , вид територия – горска, нтп –  иглолистна гора,

 

като площта на поземлни имоти с идентификатори №65365.210.998, 6536555..210.954, 65365.210.955 и 65365.210.956 след промяната е съгласно приложената скица – проект за отстраняване на непълноти и грешки в поземлени имоти от Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                            /Иван Куйов/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание  чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от  Закона за местни данъци и такси

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе  РЕШЕНИЕ №34

 

 

                       Одобрява годишната план-сметка 2016 година за финансиране на разходите в дейност чистота съгласно приложението.

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                      /Иван Куйов/

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

        На основание  чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА , чл.94, ал.3 т.9.  от закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години,

 

 

 

                                   Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

 

                                                      РЕШЕНИЕ №35

 

 

                       Одобрява  актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 - 2018 година.

 

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                        /Иван Куйов/

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

            Правно основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 

 

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е №36

 

            Общински съвет Сапарева баня дава съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - „За културен дом, МВР, административна сграда, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване", кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня,  с идентификатор № 65365.602.1154 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с цел осигуряване на възможност за изграждане на „Произведение на монументалното изкуство - Паметник на Васил Левски" и за изграждане на „Паметник на Васил Левски", в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - „За културен дом, МВР, административна сграда, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване", кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1154 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед №КД-14-10- 363/19.09.2013 година, на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, публична общинска собственост, съгласно Акт №121 от 12.11.2013 година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 121, том 15, вх.р-р № 4031 от 14.11.2013 година.

 

            Приложение:

1.      Служебно писмо с изх.№  З - 188 - 1  от 10.02.2016 година от главния архитект на Община Сапарева баня;

2.      Мотивирано предложение за  Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - „За културен дом, МВР, административна сграда, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване", кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня;

3.      Скица №15-44-3588-02.12.2014 г.издадена от СГКК гр.Кюстендил;

4.      Скица №346/25.11.2015 година, издадена от Община Сапарева баня;

5.      Акт № 121 от 12.11.2013 година за публична общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 121, том 15, вх.р-р № 4031 от 14.11.2013 година.

 

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                /Иван Куйов/      

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8, чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и молба вх.№М-16/18.01.2016 г. от Венчо Илиев Белчински, в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на „Баукомерс - КО" ЕООД гр.София

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

 

 

           РЕШЕНИЕ №37

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване с площ 52,00 кв.м. на „Баукомерс - КО" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, общ.Столична, район „Слатина", ул.„Румен войвода" №28, вх.А, ет.5, представлявано от Управител и едноличен собственик на капитала Венчо Илиев Белчински, собственик на законно изградената двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор № 65365.601.244.1, със застроена площ 58,00 кв.м., построена по отстъпено право на строеж върху общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №1418/27.07.2015г./, урегулиран поземлен имот представляващ парцел VІІ, кв.101 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.244 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, по одобрен ПУП-ПЗ без провеждане на търг или конкурс, по пазарна цена определена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 80.00 лв. за кв.м. без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз №100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня  определя продажна цена от 80.00 лв. за кв.м. без ДДС за право на пристрояване с площ 52,00 кв.м. към законно изградената двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор № 65365.601.244.1, със застроена площ 58,00 кв.м., построена по отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ, кв.101 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.244 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване в имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                          /Иван Куйов/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

            Правно  основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5,  чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2  , чл.41, ал.2 от ЗОбС , чл.33 от ЗС, чл.52, ал.,1 чл.60, ал.1, т.2 и чл.62   от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество и молба Вх.№ З - 19 от 07.01.2016 година от  Мариола Василева  Кирова съсобственик    на  УПИ /п - л/ ІV - 406 ,кв.19 по  регулационния план  на с.Овчарци ,общ. гр.Сапарева баня

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №38

 

            1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и  Мариола  Василева  Кирова  от   гр.Добрич ,жк „ Дружба „№17,ет.1,вх.Е,ап.1 , чрез продажбата  дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 1465/ 04.09.2015 г./ -   38 / 640 кв.м. ид. части от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  ІV - 406, кв.19 по регулационния план на с.Овчарци ,общ.гр.Сапарева баня,утвърден със заповед № 2800 / 30.09.1987 год. на Председателя на ИК на ОбНС грСапарева баня , целият с площ от 640.00 кв.м.  , от които  602 / 640 кв.м. ид. части собственост на  Мариола   Василева   Кирова  от  гр.Добрич  , видно от  Нотариален акт  за покупко - продажба на недвижим имот  № 20 ,том ІІ ,рег.№ 2386,дело № 199 / 06.07.2015 год на ДРС .

            2.Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от   25 лв. за 1 кв.м. без ДДС  изготвена от лицензиран оценител -  инж.Владимир Владимиров, притежаващ лиценз № 100100888  от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС за продажба   дела на  общината .

            3.Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от     30  лв за 1 кв.м. без ДДС  за продажба на  38 / 640 кв.м.ид.части от  застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ,представляващ  /УПИ /п-л/  ІV - 406 , кв.19 по регулационния  план на  с.Овчарци .

            4..Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на  имота, подробно описан в т. 1 от настоящото  решение .

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                             /Иван Куйов/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

           На основание: чл. 21, ал.1, т.12 и т.24; чл.27, ал.3 от ЗМСМА; чл.15, aл.3 от Закона за младежта и в изпълнение на заложените мерки и оперативни цели в Националната стратегия за младежта 2010-2020 година

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №39

 

 

 

1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Oбщински  план за младежта 2016 г.

 

 

 

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                         /Иван Куйов/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание чл.45, ал.9, чл.59.,ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности

 

 

 

                           Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

 

 

                                           РЕШЕНИЕ №40

 

 

 

ОбС - гр. Сапарева баня отменя т.18, т.19.1 и т.19.2 от Решение №9/28.01.2016г., прието на проведено на 28.01.2016г. заседание на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                            /Иван Куйов/

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

            Правно основание: чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 41

 

 

            Общински съвет гр.Сапарева баня приема План за противодействие на тероризма в Община Сапарева баня.

 

 

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                 /Иван Куйов/

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

        На основание  чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА , чл.94, ал.3 т.9.  от закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години, Решение №56 т.2.1.5.б. „л" на Министерски съвет от 28.01.2016г.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня взе

    РЕШЕНИЕ №42

 

 

                       Одобрява  актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 - 2019 година.

 

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                          /Иван Куйов/

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 6/ 19.02.2016г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.8, т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.223 от ТЗ, чл.19, ал.1 от Устава на „Аква Трийтмънт"АД

 

 

 

                                    Общински съвет гр. Сапарева баня взе

 

 

                                                      РЕШЕНИЕ №43

 

            1.Да бъде изпратено искане до Съвета на Директорите на „Аква Трийтмънт" ЕИК 202381018 със седалище и адрес на управление гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня , ул. „Германея" №1 за свикване на Общо събрание на Дружеството със следния дневен ред:

 

 

            т.1Отчет на финансовото състояние на „ Аква Трийтмънт" АД.

            т.2Други.

 

            2. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички правни и фактически действия по отношение на изпълнението на т.1.

 

 

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                 /Иван Куйов/