Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на община Сапарева баня, област Кюстендил

Н А Р Е Ж Д А М:

             І. Откривам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на община Сапарева баня, област Кюстендил при следните условия:

             1. Наименование и местонахождение на обектите на търга:

              1.1. Поземлен имот с идентификатор № 002008  в местност  «Долна мера» в землището на с. Ресилово,  целият с площ от 6 090.00 кв.м., начин на трайно ползване –  полска култура, категория на земята при неполивни условия: шеста, АЧОС № 983/12.03.2014г.

                Начална годишна наемна цена 27лв. /декар  /двадесет и седем лева/   или общо в размер на   164.43 лв./година  -  /сто шестдесет и четири лева и четиридесет и три стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  1 644.30 лв. /хиляда шестстотин четиридесет и четири лева и тридесет стотинки /.Размер на депозита за участие в търга –164.43 лв./сто шестдесет и четири лева и четиридесет и три стотинки /.  Стъпка за наддаване –  16.45 лв./ шестнадесет лева и четиридесет и пет стотинки /.

1.2.Поземлен имот с идентификатор №000006  в местност  «Долна мера» в землището на с. Ресилово,  целият с площ от  12 300.00кв.м., начин на трайно ползване –  изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, АЧОС № 775/20.02.2013г.

                Начална годишна наемна цена 27 лв. /декар  /двадесет и седем лева/   или общо в размер на   332.10 лв. /триста тридесет и два лева и десет стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на   3 321 лв. / три хиляди триста двадесет и един  лева/. Размер на депозита за участие в търга – 332.10 лв./ триста тридесет и два лева и десет стотинки /.  Стъпка за наддаване –  33.20 лв./ тридесет и три лева и двадесет стотинки/.

          2. Срок за отдаване под наем – 10 /десет/   години, считано от датата на подписване на договора.

          3. Размер на депозита -10% от началната тръжна цена на имота. Краен срок за внасяне на депозита  26.02.2016г. -  17:30 часа   по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг -02.03.2016г. – 17:30 часа.

            Забележка:  За всеки отделен имот за който участникът е заявил участие следва да бъде внесен съответния депозит,описан в т. I от  Заповед № РД-08-40/05.02.2016г. на кмета на община Сапарева баня.                                                      

          4. Срок  за закупуване на тръжна документация –  26.02.2016г., 16:30 часа.

Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

          5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 26.02.2016г. - 17:30 часа в деловодството на общината.

           6. Срок за извършване на оглед на имота – всеки работен ден от   08.02.2016г. –  26.02.2016г. от 09:00 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

           7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния имот следва да внесе авансово цялата  дължима   сума за  периода на наем  от 1 /една/ година преди подписване на договора  с общината.

                В едномесечен срок, считано  от изтичане на  1 година от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за втората година от срока на договора.

                В едномесечен срок, считано  от изтичане на  2 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  третата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  3 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  четвъртата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  4 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  петата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  5 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за шестата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  6 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  седмата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  7 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  осмата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  8 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  деветата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  9 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  десетата  година от срока на договора.

           8. Място,ден и час на провеждане на търга:  29.02.2016г. /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на общината,етаж 3,зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг 07.03.2016г. /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на общината,етаж 3,зала на общински съвет град Сапарева баня.

10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  – 02.03.2016г., 16:30 часа                                

            11. Срок за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг – всеки работен ден от  29.02.2016г. - 02.03.2016г. от 09:00 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

           12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг –  02.03.2016г., 17:30 часа в деловодството на общината.

 

 

 

 

За контакт : Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1, Тел:0707/23378, факс: 0707/23480