Общинска администрация > Нормативни актовеПринтирай

Докладна записка за приемане на нов правилник за организацията и дейността на „Общинско горско предприятие-Сапарева баня

 

ДО                                                                                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

САПАРЕВА БАНЯ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Калин Гелев  - Кмет на Община Сапарева баня


 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ САПАРЕВА БАНЯ”:

1.      Причини, които налагат приемането.

Необходимост от цялостна промяна в организацията на досегашното общинско предприятие ”Общинско лесничейство” гр.Сапарева баня. Предвид това, се налагат много и съществени промени в действащия в момента правилник на предприятието, поради което е удачно приемането на изцяло нов Правилник. Предвижда се и промяна в наименованието на предприятието.

2.      Цели, които се поставят.

Целите са свързани с по-подходяща организация на общинското предприятие, което ще подобри и ефективността на неговата работа.

3.      Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Не са необходими допълнителни финансови средства, с оглед приемането на новия Правилник.

4.      Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Прилагането на новия правилник ще доведе до по-ефективна дейност на „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ САПАРЕВА БАНЯ”, осъществяването на законосъобразна дейност. Гарантира се правилното стопанисване и управление, възпроизводство, ползване, опазване и охрана на горите, собственост на Община Сапарева баня.

5.      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най- концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Предложеният Правилник е изготвен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на Закона за общинската собственост.

На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта.

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.181, ал.1, т.1, б”в” от Закона за горите,  предлагам Общински съвет-Сапарева баня да  вземе следното

 

П Р О Е К Т !

Р Е Ш Е Н И Е :

1. Общински съвет-Сапарева баня изменя наименованието на Общинско предприятие ”Общинско лесничейство” гр.Сапарева баня, на „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ САПАРЕВА БАНЯ”.

2. Общински съвет-Сапарева баня приема ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ САПАРЕВА БАНЯ” /Приложение №1/.

 


Внася,

КМЕТ:…………………….

                     /Калин Гелев/

 

 

 

 

Прикачени файлове

Правилник (174.00 KB)