Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Стратегия за превенция на престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни в община Сапарева баня 2014-2020г.

Стратегията е разработена по проект с наименование: "Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане", съгласно сключен договор № 13-13-53/31.10.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.