НовиниПринтирай

Обявление до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС /дв бр.25/2003 год., изм. дв бр.з/2006 год./ Община Сапарева баня, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул.'Терманея" № 1, представлявана от КМЕТ инж. Сашо Кирилов Иванов, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Една средноетажна сграда с предназначение - „Сграда за търговски дейности", находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.210, местност „Света Богородица" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София.

За контакти: инж. Васил Маргин - гр.Сапарева баня, ул.Терманея" №1, тел. 0707/2 33 78
/лице, адрес, телефон/


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр. Перник, 2304, п.к.102, ул. „Благой Гебрев" № 15, ет.1

Прикачени файлове

Обявление (621.19 KB)