Профил на купувачаПринтирай

Oбявление за концесия с предмет и обект: „Проектиране и цялостно изграждане на спортен обект: Спортен комплекс за спортна и тренировъчна дейност в поземлен имот с идентификатор 65365.24.25 – гр. Сапарева баня

                                                                             СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.55а, ал.2 от ППЗК и във връзка с процедура за предоставяне на концесия обявена с обявление пореден № в НКР: А-000722, публикувано в електронното издание на ДВ от 15.07.2015г., №2, с предмет и обект: „Проектиране и цялостно изграждане на спортен обект: Спортен комплекс за спортна и тренировъчна дейност в поземлен имот с идентификатор 65365.24.25 по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, местност «Физолница» с площ 18010 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 024025, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 65365.24.188, 65365.24.23, 65365.24.210, 65365.24.604, 65365.24.9, 65365.24.200, 65365.24.30, 65365.24.31, 65365.43.1, 65365.43.126, 65365.43.208, 65365.26.26, 65365.24.217 съгласно скица на поземлен имот № 15-194611/13.05.2015 г. на СГКК-гр.Кюстендил», управление и експлоатация на обекта съобразно предназначението му с предоставяне на спортни и търговски услуги, съобщава място, дата и час на публично заседание, на което ще бъдат отворени пликовете „Предложение” и „Обвързващо предложение” на участниците – 07.09.2015 г. от 10:00 часа, в Заседателната зала на  административната сграда на Община Сапарева баня на адрес: гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея” № 1.

 

 

ОбА гр.Сапарева баня