НовиниПринтирай

Община Сапарева баня обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот

Община Сапарева баня обявява публично оповестен конкурс за ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, представляващ „УПИ, съставляващ парцел ІІІ за хотелски комплекс , квартал 3 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29/17.10.2006 г. на Общински съвет Сапарева баня, целият с площ от 5 136 кв.м., при съседи: УПИ, съставляващ парцел ІІ за хотелски комплекс, квартал 3 по Регулационния плана на с.Паничище, УПИ, съставляващ парцел І за озеленяване, квартал 3 по Регулационния плана на с.Паничище, и улица с осеви точки 11,19,22,46,47 и 48 по Регулационния плана на с.Паничище "

Конкурсът се провежда на основание чл.35,ал.1, чл. 41, ал. 2 от ЗОбС, чл.55, ал.1; чл.99, ал.1 от Наредбата за реда за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от ЗОбС, във вр. с Решение № 13, взето по протокол № 37/28.01.2011 г. на Общински съвет Сапарева баня и Заповед № 210 /13.05.2011 г. на Кмета на Община Сапарева баня.


Конкурсната документация можете да закупите от деловодството на общинска администрация (партерен етаж ) на стойност 300.00 (триста) лева без ДДС и 360.00 (триста и шейсет) лева с ДДС, заплатени в брой в касата на общината.

Начална цена - 160 (сто и шейсет) лева за кв.м. без ДДС или 821 760.00 (осемстотин двадесет и една хиляди седемстотин и шейсет) лева без ДДС като цяло.

Депозит за участие 10 % от началната цена. Плащане в български левове по банкова сметка на Община Сапарева баня № BG78UNCR96603367430615; BIC UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК, клон Сапарева баня;
Условия за оглед на обекта: от 19.05.2011 год. до 06.06.2011 година , всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа за посещение на обекта на тел. 0701 25619, вътр. 231; моб.тел. 0887212328, лице за контакти инж.Е.Нешева.

Срок за закупуване на конкурсните документи - 07.06.2011 - 12.00 часа.


Условия за участие в публично оповестеният конкурс:
- Кандидат в конкурса може да бъде всеки търговец - ЕТ, дружество или кооперация, за което следва да представят документи, доказващи професионалния им опит и финансови възможности, както следва: отчети за приходи и разходи за 2010 год., счетоводни баланси за 2010 год. и справки за наличните ДМА и парични средства на кандидата.

- Кандидатът следва да внесе 10% от началната цена на обекта, предмет на конкурса в размер на 82 176.00 (осемдесет и две хиляди сто седемдесет и шест) лева по сметка на Община Сапарева баня в срока за представяне на предложенията с прилагане на платежния документ.

- Кандидатът следва да закупи конкурсна документация в срока за представяне на предложенията с прилагане на платежен документ.

- Кандидатът следва да предложи цена за закупуването на имота, предмет на конкурса, по-висока от началната - 160 (сто и шейсет) лева за кв.м. без ДДС или 821 760.00 (осемстотин двадесет и една хиляди седемстотин и шейсет) лева без ДДС като цяло /определена съгласно извършена оценка от независим лицензиран оценител и Решение № 13, взето по протокол № 37/28.01.2011 г. на Общински съвет Сапарева баня /;

- Кандидатът следва да представи идеен проект за реализиране на строителство и изграждане на обект върху недвижимия имот, предмет на конкурса, съответстващ на неговото предназначение и отреждане - „За хотелски комплекс" , съгласно действащият Подробен устройствен план - План за застрояване на с.Паничище, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 16/19.12.2008 г. на Общински съвет Сапарева баня с приложен график за изпълнение като цяло и по етапи.

Идейният проект следва да бъде разработен в обем достатъчен за оценка от конкурсната комисия по следните критерии:
- най-атрактивно и целесъобразно функционално съдържание на обекта предмет на строителство върху недвижимия имот, предмет на конкурса .
- адаптация на обекта предмет на строителство върху недвижимия имот, предмет на конкурса, към прилежащата околна среда, във връзка с развитието на село Паничище като курортен комплекс.
- диапазон на предлаганите видове публични услуги в обекта предмет на строителство върху недвижимия имот, предмет на конкурса.
- най-подходящо обемно пространствено решение, предлагащо подобряване качеството на средата за рекреация и забавления


Идейният проект може да бъде представен в текстови или графичен вид, съобразно желанието и виждането на кандидата.

- Кандидатът следва да посочи размера на предвижданите инвестиции по предложения идеен проект по цени на етапи, заедно с приложен срок за тяхното осъществяване, който не може да бъде по-дълъг от пет години, считано от датата на подписване на договора за покупко-продажба на недвижимия имот представляващ УПИ, съставляващ парцел ІІІ за хотелски комплекс , квартал 3 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня , одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29/17.10.2006 г. на Общински съвет Сапарева баня , целият с площ от 5 136 кв.м., предмет на конкурса.

- Кандидатът е длъжен да запази предназначението и отреждането на недвижимия имот, предмет на конкурса -„За хотелски комплекс" , съгласно действащият Подробен устройствен план - План за застрояване , одобрен с Решение № 6, взето по Протокол 16/19.12.2008 г. на Общински съвет Сапарева баня.

- Кандидатът е длъжен да представи план за извършване на инвестиции за опазване и възстановяване на околната среда, придружен с посочване на размер на инвестициите и срокове за изпълнението им.

- Кандидатът е длъжен да представи предложение и обосновка за създаване на нови работни места за граждани на Община Сапарева баня със закупуване на обекта, предмет на конкурса с минимален брой- 5 работника.

- Кандидатът се задължава да не прехвърля правото на собственост върху недвежимият имот представляващ УПИ, съставляващ парцел ІІІ за хотелски комплекс , квартал 3 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня , одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29/17.10.2006 г. на Общински съвет Сапарева баня , целият с площ от 5 136 кв.м., предмет на конкурса до въвеждането в експлоатация на обекта, предмет на инвестиционните намерения.

- Кандидатът може да предложи съпътстващо инвестиционното намерение за изпълнение на обект с инфраструктурно или социално значение за Община Сапарева баня.

Документите, описани в т.5.1, които следва да се представят за доказване на професионален опит и финансови възможности е допустимо да се отнасят до кандидата-търговец или до търговско дружество или кооперация, което е което е собственик или свързано лице с кандидата в публично оповестеният конкурс.
Конкурса ще се проведе на 08.06.2011 г. от 14.30 часа в Заседателната зала към Отдел "Архитектура , градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня, Сградата на Общинска администрация Сапарева баня , ул."Германея" № 1, ново крило , етаж трети.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ С ПРИЛОЖЕНИЯ, ОПИСАНИ ПОДРОБНО В КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА, ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ, ДО 17.00 Ч. НА ПОСЛЕДНИЯ РАБОТЕН ДЕН, ПРЕДХОЖДАЩ КОНКУРСА.


ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ - тел. 0701 25619, вътр. 231 ; моб.тел. 0887212328,
Лицe за контакти : инж.Е.Нешева,
Директор дирекция „Архитектура , градоустройство и контрол по строителството".