НовиниПринтирай

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвижим имот

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:"Недвижим имот -ЧОС, представляващ урегулиран поземлен имот,представляващ парцел XI- за обществено обслужване, кв.126 по плана на град Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрен със Заповед 286/12.08.2009г. на кмета на Община Сапарева баня / нов идентификатор 65365.601.913 по Кадастралната карта на землището на град Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр. София, изменена със Заповед №КД-14-10-43/18.02.2010г. на началника на СГКК гр. Кюстендил/ целият с площ от 255кв.м."


На основание: чл.35,ал1 от ЗОбС,Решение №12 от Протокол №37/28.01.2011г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № 208/12.05.2011 г. на Кмета на Община Сапарева баня.

Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена
Тръжна документация може да бъде взета от деловодството на Община Сапарева баня на цена от 300,00 лева без ДДС, предварително внесена по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр.Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF IBAN: BG55UNCR96608497667812 вид на плащане 447000 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа до 03.06.2011г. включително. Документация за повторния търг може да се заплати по банков път по горепосочената банкова сметка и да се получи от деловодството на Община Сапарева баня от 09.00 до до 17.00 часа до 17.06.2011г.

Начална тръжна цена - 125,00 лв./кв.м. (сто двадесет и пет лева) без ДДС. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC UNCRBGSF.


Условия за оглед на терена от 16.05.2011г. до 03.06.2011г. всеки ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа и за допълнителна информация на тел. 0707/ 23378, моб. тел. 0888 506822.


Срок за представяне на пликовете със заявленията - 03.06.2011г. - 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.


Други тръжни условия: съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

Публичният търг ще се проведе на 06.06.2011г. от 11.00 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.


Повторен публичен търг ще се проведе на 20.06.2010г. от 11.00 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.


Условия за оглед на терена в случай на повторен търг - 07.06.2011г. до 17.06.2011г. всеки ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.


Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг - 17.06.2011 година - 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.