НовиниПринтирай

Обявление за изготвен проект за Подробен устройствен план за обслужващ път

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект на техническата инфраструктура - „Обслужващ път на обект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище - пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ водопровод за пречиствателна станция за отпадъчни води и външно ел.захранване до пречиствателна станция за отпадъчни води, землище гр.Сапарева баня" в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№65365.24.624, 65365.43.40, 65365.43.66, 65365.43.201, 65365.43.205, 65365.43.208, 65365.58.11 и 65365.58.239 по Кадастралната карта за землището на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, с Възложител Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж. Сашо Кирилов Иванов, като изготвен на основание чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 - дневен срок от обнародването могат да се направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр.Сапарева баня.

 

*Оригиналното обявление може да видите в прикачения файл

Прикачени файлове

Обявление (1.25 MB)