Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №11/28.08.2015 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

    

 

 

2650 гр. Сапарева баня, ул. “Германия” №1, телефони : 0701/ 2 56 19 ; 0707/ 2 33 – 78 ; факс: 0701/4 -79 -18 ; email : sap_oba@abv.bg

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 от ПРОТОКОЛ №11/28.08.2015 г.

на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във вр.с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.16, ал.3 и чл.37, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите във вр. с чл.3, ал.4 от ЗПСК.

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня прие

 

РЕШЕНИЕ

 

№1

 

Общински съвет – гр.Сапарева баня удължава срока до 26.10.2015г. включително за сключване на договора за  продажба на: „Поименни акции с право на глас - 44 800 /четирдесет и четири хиляди и осемстотин/ броя, всяка една с номинална стойност 100,00 /сто/ лева  или на обща стойност 4 480 000,00 /четири милиона четиристотин и осемдесет хиляди/ лева от капитала на „Аква Трийтмънт” АД с ЕИК 202381018, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня 2650, обл.Кюстендил, общ.Сапарева баня, ул. „Германея” №1” от процедурата по приватизация открита с Решение №30 от протокол №5/29.04.2015г./обн.ДВ, бр.41/2015г./ на ОбС Сапарева баня.

 

 

 

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ

Председател на ОбС

 

 

 

 

 

   

2650 гр. Сапарева баня, ул. “Германия” №1, телефони : 0701/ 2 56 19 ; 0707/ 2 33 – 78 ; факс: 0701/4 -79 -18 ; email : sap_oba@abv.bg

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 от ПРОТОКОЛ №11/28.08.2015 г.

на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21,  ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 от Наредба №7/29.12.2000г.. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена .

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня прие

 

РЕШЕНИЕ

 

№2

 

1.Общински съвет  гр.Сапарева баня дава съгласието си в ОУ „Христо Ботев”, гр.Сапарева баня за учебната 2015/2016година, да бъде формирана самостоятелна паралелка в VІІІ клас с 13 ученици.

2. Общински съвет - гр. Сапарева баня дава съгласие от бюджета на общината да бъдат отпуснати допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, при условията на чл.11, ал. 3 - 6 от Наредба №7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 

 

 

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ

Председател на ОбС