Профил на купувачаПринтирай

Oбява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот ЧОС/АЧОС №1015/16.06.2014г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.295 по Кадастралната карта на град Сапарева баня

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот ЧОС/АЧОС 1015/16.06.2014г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.601.295 по Кадастралната карта  на град Сапарева баня,одобрена със Заповед РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София /номер по предходен план УПИ, парцел XVI, кв. 98 по плана на град Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрен със  Заповед 264/18.12.1989г. на Председателя на ИК на ОбНС, гр.Сапарева баня/, целият с площ 619кв.м. «

 

   На основание:  Решение №3 от Протокол №10/25.06.2014г.   във връзка  с Решение №2  от Протокол № 12/11.09.2015г.  на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-481/14.09.2015г. на кмета на Община Сапарева баня.

 

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС . Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  - 80лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                               

   Условия за оглед на терена от  16.09.2015г.- 06.10.2015г.  всеки работен ден  от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  208, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи -  06.10.2015г. -  16:00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -  06.10. 2015г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на   07.10.2015г. от 11:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на   14.10.2015г. от 11:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг 13.10.2015г. -  16:00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -   13.10.2015г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг -  от  08.10.2015г. до  13.10.2015г.      всеки работен ден от 09:00 часа  до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа след предварителна заявка за деня и часа.

                                       

   Общинска  администрация- гр. Сапарева баня