Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 11.09.2015г. /петък/ от 10:15 часа

 

 

 

 

   Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на ОбС на 11.09.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в залата на х."Луч", с.Паничище при следния

 

Проект!

 

Дневен ред:

 

 

1.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на пазарна оценка.Изх.№ Д-123/02.09.2015г.

 

2.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на пазарна оценка.Изх.№ Д-124/02.09.2015 г.

 

3.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Именуване на улици от плана на с.Паничище.Изх.№ Д-125/02.09.2015 г.

 

4.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения - части от имоти частна и публична общинска собственост.Изх.№ Д-126/03.09.2015 г.

 

5.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Удължаване на срока на договор за безвъзмездно предоставяне за ползване на имот-публична общинска собственост на юридическо лице на бюджетна издръжка.Изх.№ П-1951-1/03.09.2015 г.

 

6.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.265, местност „Света Богородица", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК.Изх.№ З-1208-1/02.09.2015 г.

 

 

7. Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.Изх.№ З-1046-1/04.09.2015 г.

 

8. Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - довеждащ водопровод от водохващане на река Валявица, за захранване с вода на резервоар 1000 м3 , предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № 18 - 6462 - 13.05.2014 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с дължина на трасето 3 500 м, в обхват не урегулирани поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.32.57; 65365.32.225; 65365.32.263; 65365.32.321; 65365.35.95;65365.36.273; 65365.45.25; 65365.45.40 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София и поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.998; 65365.210.228; 65365.210.240; 65365.210.954; 65365.210.955; 65365.210.956 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София,  попадащи в отдели и подотдели 128 „ж", 137 „д", 137 „н", 137 „з", 137 „о", 137 „п", 137 „2", 136 „д", 138 „б", 139, „в", 139 „а", 139 „б", 140 „в", 140 „а", 141 „в" и 141 „2" по Лесоустройствен проект, одобрен със Заповед №РД - 05 - 110 от 04.04.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил и провеждане на процедура по учредяване право на сервитут върху поземлените имоти.Изх.№ П-1784-7/04.09.2015 г.

 

9. Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на имот-частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда.Изх.№ З-469-1/04.09.2015г.

 

10. Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на с.Ресилово, община Сапарева баня.Изх.№ Д-127/04.09.2015 г.

 

11. Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на с.Овчарци, община Сапарева баня.Изх.№ Д-128/04.09.2015 г.

 

12. Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на с.Сапарево, община Сапарева баня.Изх.№Д-129/04.09.2015 г.

 

13.Отчет за дейността на общински съвет Сапарева баня за периода януари-юни 2015 г.

 

14.Други.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:................................

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/