Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за отдаване под наем на: «Част от недвижим имот ЧОС за срок от 10 години , представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.602.400 - обект №1 с площ от 5кв.м.

 

ОБЯВА

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за отдаване под наем на:     «Част от недвижим имот  ЧОС /АЧОС 761/30.11.2012г./ за срок от 10 години , представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.602.400 по Кадастралнта карта на град Сапарева баня, целият с площ от 226кв.м., която част представлява обект 1 с площ от 5кв.м.,съгласно схема одобрена  от главен архитект на община Сапарева баня за поставяне на преместваем обект-павилион«

 

   На основание: Решение №7   от Протокол №6/27.05.2015г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08- 453/03.09.2015г.  на кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС. Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  -  200лв. без ДДС на месец. Депозит за участие 10% от началната цена в размер на 2400лв./две хиляди и четиристотин лева/. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                          

   Условия за оглед на терена от 04.09.2015г. - 24.09.2015г.   всеки работен ден  от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  213, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи -24.09.2015г.   -  16:00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията - 24.09 .2015г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  25.09.2015г. от 10:00часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  02.10.2015г.  от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг 01.10.2015г. -  16:00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг - 01.10.2015г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг  28.09.2015г. - 01.10.2015г.                     всеки работен ден от 09:00 часа  до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

 

                                  Общинска администрация Сапарева баня