Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим поземлен имот – ЧОС /АЧОС № 1366/26.06.2015г./ ,представляващ поземлен имот с идент. №65365.32.260, местност „Светата вода”

 

ОБЯВА

 

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:     «Недвижим поземлен имот - частна общинска собственост /АЧОС № 1366/26.06.2015г./ ,представляващ поземлен имот с идентификатор 65365.32.260, местност „Светата вода" по Кадастралната карта на град Сапарева баня,целият с площ от 83 кв.м., трайно предназначение на територията -земеделска, начин на трайно ползване-нива".

 

   На основание: Решение № 18 от Протокол №7/06.07.2015г.  на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-418/13.08.2015г.  на кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС. Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  -  21,50 лв. за 1кв.м. или   1784,50 лв.  за имота като цяло. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                          

   Условия за оглед на терена от 14.08.2015г. - 04.09.2015г.   всеки работен ден  от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  213, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи - 04.09.2015г.   -  16:00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -  04.09.2015г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  07.09.2015г. от 13:30 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  14.09.2015г.  от 13:30 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг 11.09.2015г. -  16:00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  11.09.2015г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг - 08.09.2015г. - 11.09.2015г.      всеки работен ден от 09:00 часа  до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

 

Общинска админситрация Сапарева баня