Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис -извлечение от Протокол №7/06.07.2015 г. на заседание на ОбС

Решенията са достъпни в прикачения фрайл.