Общината > ОбразованиеПринтирай

Средно училище "Христо Ботев", град Сапарева баня

Местоположение: Град Сапарева баня (община Сапарева баня, област Кюстендил)

 

Адрес: ул."Княз Борис ІІІ" No 3, 2650 Сапарева баня

 

Телефон/факс: +359 (0)707 23531

 

e-мail: su_sapareva_banya@abv.bg


ОУ - "Хр.Ботев" е средно  училище (І - XIIклас) с общинско финансиране.  

Директор:Емилия Гелева

 

С взето Решение на ОбС Сапарева баня,  ПГТА " Алеко Константинов" - гр. Сапарева баня и ОУ "Христо Ботев" - гр. Сапарева баня  се обединиха в единно Средно-общообразователно училище "Христо Ботев"- гр. Сапарева баня.

След обединението на двете учебни заведения  се запази номенклатурата от професиите, по които и досега е осъществявана професионална подготовка в гимназията, но освен това  предстоят да се въведат и нови атрактивни специалности свързани с пазара на труда. Специалности като "Аниматор в туризма" и "Изпълнител на термални процедури".

 

Официален сайт на  СУ "Христо Ботев"

 

Реализирани проекти:


1/Проект с наименование: «Преобразуване, чрез сливане на ПГТА " Алеко Константинов"   и ОУ "Христо Ботев"  в единно СОУ «Христо Ботев», гр. Сапарева баня»


Място на изпълнение: Град Сапарева баня

Продължителност:1 месец

Година на приключване:2016

Стойност на проекта: 199 546,46лв.

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА:  ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА" 2016 г.; МОДУЛ "РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  НА МРЕЖАТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА"

 

Реализирани дейности по проекта:

Доставка на оборудване и обзавеждане в  Средно училище „Христо Ботев", гр. Сапарева баня". В обхвата на поръчката са включени доставка на компютърно оборудване - персонални компютри, мултимедийно оборудване и екрани, както и на училищно обзавеждане - маси, шкафове, бюра и столове

 

 

2/Проект с наименование: «Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня"


Място на изпълнение: Град Сапарева баня

Продължителност:6 месеца  

Година на приключване:2013

Стойност на проекта:  401 286,64 лв

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА:    ОП „Регионално развитие", Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество",Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178  малки общини"

 

Реализирани дейности по проекта:

1.    Топлинно изолиране на стени и подмяна на дървена дограма с PVC;

2.    Топлоизолация на покрива;

3.    Повишаване на ефективността на отоплителната мрежа;

4.    Повишаване на ефективността на осветлението.