Профил на купувачаПринтирай

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – ЧОС , намиращи се в землището на община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08- 245/20.05.2015г. на кмета на община Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а,ал.5 от ЗСПЗЗ; чл. 37,ал.3;чл.85,ал.1 от Наредба   за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Сапарева баня,Решение №6 от Протокол №4/18.03.2015г.  на Общински съвет Сапарева баня и Заповед № РД-08- 245/20.05.2015г. на кмета на община Сапарева баня    

 

Н А Р Е Ж Д А М:


             І. Откривам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост , намиращи се в землището на община Сапарева баня, област Кюстендил при следните условия:

             1. Наименование и местонахождение на обектите на търга:

              1.1. Поземлен имот с идентификатор № 65365.18.226    в местност  «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 7 979кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС № 923 / 28.10.2013 г./

                Начална годишна наемна цена 20лв. /декар  /двадесет лева/   или общо в размер на 159,58   лв./година  - /сто петдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на 797,90 лв. /седемстотин деветдесет и седем лева и деветдесет стотинки / .Размер на депозита за участие в търга - 79,80 лв./ седемдесет и девет лева и осемдесет стотинки /. Стъпка за наддаване -  8 лв./ осем лева /.

1.2. Поземлен имот с идентификатор № 65365.18.229    в местност  «Целините» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 5 695кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС № 924/28.10.2013 г./

                Начална годишна наемна цена  18 лв. /декар  /осемнадесет  лева/   или общо в размер на  102,51 лв./година  - /сто и два лева и петдесет и една стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на 512,55 лв. /петстотин и дванадесет лева и петдесет и пет стотинки / .Размер на депозита за участие в търга - 51,25 лв./ петдесет и един лева и двадесет и пет стотинки  /  . Стъпка за наддаване - 6  лв./ шест лева/.

              1.3. Поземлен имот с идентификатор № 000340   в местност  «Боневица» в землището на с.Сапарево , целият с площ от 6 599кв.м.,начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята при неполивни условия - девета,АЧОС № 830/01.07.2013г.

                Начална годишна наемна цена 18 лв. /декар  /осемнадесет  лева/   или общо в размер на 118,78  лв./година  - /сто и осемнадесет лева и седемдесет и осем стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 593,90лв. /петстотин деветдесет и три лева и деветдесет   стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 59,40лв./ петдесет и девет лева и четиридесет стотинки /. Стъпка за наддаване -  6 лв./  шест лева/.

1.4. Поземлен имот с идентификатор № 061035   в местност  «Банско ливаге» в землището на с.Сапарево , целият с площ от 12 745кв.м.,начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята при неполивни условия - шеста,АЧОС № 819/21.06.2013 г./

                Начална годишна наемна цена 19 лв. /декар  /деветнадесет  лева/   или общо в размер на 242,15  лв./година  - /двеста четиридесет и два лева и петнадесет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 1 210,75 лв. /хиляда двеста и десет лева и седемдесет и пет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 121,07 лв./ сто двадесет и един лева и седем  стотинки /. Стъпка за наддаване -  13 лв./ тринадесет лева /.

1.5. Поземлен имот с идентификатор № 000422   в местност  «Свети Георги» в землището на с.Сапарево,целият с площ от 29 351кв.м., начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята при неполивни условия - осма,АЧОС  № 612/06.06.2011г./

                Начална годишна наемна цена 15 лв. /декар  /петнадесет  лева/   или общо в размер на 440,26  лв./година  - /четиристотин и четиридесет лева и двадесет и шест стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 2 201,30 лв. /две хиляди двеста и един лева и тридесет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 220,13 лв./ двеста и двадесет лева и тринадесет стотинки/. Стъпка за наддаване -  23лв./ двадесет и три лева /.

 

 

1.6. Поземлен имот с идентификатор № 65365.57.3   в местност  «Пистата» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 20 208кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС № 742/25.10.2012 г./

                Начална годишна наемна цена 18 лв. /декар  /осемнадесет  лева/   или общо в размер на 363,74  лв./година  - /триста шестдесет и три лева и седемдесет и четири стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 1818,70 лв. /хиляда осемстотин и осемнадесет лева и седемдесет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 181,87 лв./ сто осемдесет и един лева и осемдесет и седем стотинки /. Стъпка за наддаване -  19 лв./ деветнадесет лева   /.

1.7. Поземлен имот с идентификатор № 032055   в местност  «Банско ливаге»  в землището на село Сапарево , целият с площ от 71 768кв.м., начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята при неполивни условия - осма,АЧОС № 821/21.06.2013 г./

                Начална годишна наемна цена 18 лв. /декар  /осемнадесет лева/   или общо в размер на 1 291,82  лв./година  - /хиляда двеста деветдесет и един лева и осемдесет и две стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 6 459,10 лв. /шест хиляди четиристотин петдесет и девет лева и десет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 645,91 лв./ шестстотин четиридесет и пет лева и деведесет и една стотинки /. Стъпка за наддаване -  65 лв./ шестдесет и  пет лева /.

1.8. Поземлен имот с идентификатор № 018264   в местност  «Под Бански път» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от 4 294 кв.м.,начин на трайно ползване -  нива,категория на земята - шеста,АЧОС № 1128/19.02.2015 г./

                Начална годишна наемна цена 19 лв. /декар  /деветнадесет  лева/   или общо в размер на 81,59  лв./година  - /осемдесет и един лева и петдесет и девет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 407,95 лв. /четиристотин и седем лева и деведесет и пет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 40,80 лв./ четиридесет лева и осемдесет стотинки /. Стъпка за наддаване -  5 лв./ пет лева /.

 

1.9. Поземлен имот с идентификатор № 018263   в местност  «Под Бански път » в землището на с.Сапарево , целият с площ от 979 кв.м., начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята - шеста,АЧОС № 1127/19.02.2015 г./

                Начална годишна наемна цена 20 лв. /декар  /двадесет  лева/   или общо в размер на 19,58  лв./година  - /деветнадесет лева и петдесет и осем стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 97,90 лв. /деветдесет и седем лева и деветдесет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 9,80 лв./ девет лева и  осемдесет  стотинки /. Стъпка за наддаване -  1 лв./ един лев /.

1.10. Поземлен имот с идентификатор № 003025   в местност  «Боневица» в землището на с.Сапарево , целият с площ от 2 811кв.м.,начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята - девета,АЧОС № 1126/19.02.2015 г./

                Начална годишна наемна цена 20 лв. /декар  /двадесет  лева/   или общо в размер на 56,22  лв./година  - /петдесет и шест лева и двадесет и две стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 281,10 лв. /двеста осемдесет и един лева и десет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 28,11 лв./ двадесет и осем лева и единадесет стотинки /. Стъпка за наддаване -  3 лв./  три лева/.

 

              1.11. Поземлен имот с идентификатор №  019008   в местност  « Търнова могила» в землището на село Сапарево , целият с площ от  1340кв.м., начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята - пета, АЧОС №1125/11.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена 20лв. /декар  /двадесет лева /   или общо в размер на    26,80лв./година  - /двадесет и шест лева и осемдесет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  134,00 лв. /сто тридесет и четири лева / .Размер на депозита за участие в търга -  13,40 лв./тринадесет лева и четиридесет стотинки /. Стъпка за наддаване -  2 лв./ два левa/.

              1.12. Поземлен имот с идентификатор №  036003   в местност  « Джубрена» в землището на село Сапарево , целият с площ от 4779 кв.м., начин на трайно ползване -  използаема ливада, категория на земята - шеста, АЧОС № 1123/11.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена 19лв. /декар  / деветнадесет  лева /   или общо в размер на   90,80 лв./година  - / деветдесет лева и осемдесет стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  454,00лв. /четиристотин петдесет и четири лева / .Размер на депозита за участие в търга -   45,40лв./четиридесет и пет лева и четиридесет стотинки/. Стъпка за наддаване - 5  лв./  пет лева   /.

              1.13. Поземлен имот с идентификатор №030088     в местност  « Банско ливаге» в землището на село Сапарево, целият с площ от  2538кв.м., начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята - шеста, АЧОС № 1120/11.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена 20лв. /декар  /двадесет лева /   или общо в размер на    50,76лв./година  - / петдесет лева и седемдесет и шест стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на 253,80 лв. / двеста петдесет  и три лева и осемдесет стотинки/ .Размер на депозита за участие в търга -   25,38лв./двадесет и пет лева и тридесет и осем стотинки /. Стъпка за наддаване - 3  лв./  три лева /.

 

 

              1.14. Поземлен имот с идентификатор №024144  в местност  «Реката» в землището на село Сапарево, целият с площ от  7229 кв.м.,начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята - шеста, АЧОС №  1111/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена  18лв. /декар  / осемнадесет лева/   или общо в размер 130,12лв./година  - / сто и тридесет лева и дванадесет стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на 650,60лв. / шестотин и петдесет лева и шестдесет   стотинки/ .Размер на депозита за участие в търга -   65,06лв./ шестдесет и пет лева и шест стотинки/. Стъпка за наддаване -  7 лв./ седем лева/.

              1.15. Поземлен имот с идентификатор №024142      в местност  «  Реката » в землището на село Сапарево, целият с площ от  1241кв.м., начин на трайно ползване - полска култура  , категория на земята - шеста, АЧОС №   1110/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена 19 лв. /декар  /деветнадесет лева  /   или общо в размер  23,58лв./година  - / двадесет и три  лева и  петдесет и осем  стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на 117,90лв. / сто и седемнадесет лева и деветдесет стотинки / .Размер на депозита за участие в търга -    11,80лв./ единадесет лева и осемдесет  стотинки /. Стъпка за наддаване -    2лв./ два лева/.

              1.16. Поземлен имот с идентификатор № 024114     в местност  «Реката   » в землището на село Сапарево, целият с площ от  1142кв.м., начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята - шеста ,АЧОС № 1109/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена  20лв. /декар  /двадесет лева  /   или общо в размер  22,84лв./година  - /  двадесет и два лева и осемдесет и четири стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на 114,20лв. / сто и четиринадесет лева и двадесет стотинки / .Размер на депозита за участие в търга -  11,42  лв./ единадесет лева и четиридесет и две стотинки /. Стъпка за наддаване -  2 лв./два лева  /.

              1.17. Поземлен имот с идентификатор № 024021     в местност  «  Реката » в землището на село Сапарево, целият с площ от  856кв.м., начин на трайно ползване - полска култура категория на земята - шеста,АЧОС №   1108/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена  19лв. /декар  /деветнадесет лева  /   или общо в размер  16,26лв./година  - /шестнадесет лева и двадесет и шест стотинки  /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на 81,30лв. /  осемдесет и един лева и тридесет   стотинки/ .Размер на депозита за участие в търга -    8,13лв./  осем лева и тринадесет стотинки/. Стъпка за наддаване -    1лв./  един лев  /.

               1.18. Поземлен имот с идентификатор №023266       в местност  «   Гръблите » в землището на село Сапарево, целият с площ от  1700 кв.м., начин на трайно ползване - полска култура категория на земята - шеста,АЧОС №    1107/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена  19лв. /декар  /деветнадесет лева  /   или общо в размер   32,30лв./година  - /тридесет и два лева и тридесет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  161,50лв. /сто шестдесет и един лева и петдесет стотинки   / .Размер на депозита за участие в търга -     16,15лв./ шестнадесет лева и петнадесет стотинки  /. Стъпка за наддаване -     2лв./     два лева  /.

              11.9. Поземлен имот с идентификатор №023211      в местност  « Гръблите » в землището на село Сапарево, целият с площ от  475 кв.м., начин на трайно ползване - полска култура категория на земята - шеста,АЧОС №  1106/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена  19лв. /декар  /  деветнадесет лева /   или общо в размер   9,02лв./година  - /  девет лева и две стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  45,10лв. /  четиридесет и пет лева и десет стотинки / .Размер на депозита за участие в търга -   4,51  лв./ четири лева и петдесет и една стотинки  /. Стъпка за наддаване -     1 лв   / един лев/.

              1.20. Поземлен имот с идентификатор № 023207     в местност  «Гръблите » в землището на село Сапарево, целият с площ от   478кв.м., начин на трайно ползване - полска култура категория на земята - шеста,АЧОС №   1105/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена  19лв. /декар  /деветнадесет лева/   или общо в размер   9,08лв./година  - / девет лева и oсем стотинки  /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  45,40лв. /четиридесет и пет лева и четиридесет   стотинки   / .Размер на депозита за участие в търга -    4,54 лв./  четири лева и петдесет и четири стотинки /. Стъпка за наддаване -   1 лв.   / един лев/.

 

          2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/   години, считано от датата на подписване на договора.

          3. Размер на депозита -10% от началната тръжна цена на имота. Краен срок за внасяне на депозита -    10.06.2015г. -  17:00 часа   по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг -17.06.2015г. - 17:00 часа.

            Забележка:  За всеки отделен имот за който участникът е заявил участие следва да бъде внесен съответния депозит,описан в т. I от  Заповед № РД-08- 245/20.05.2015г. на кмета на община Сапарева баня.                                                       

          4. Срок  за закупуване на тръжна документация -  10.06. 2015г.,16:00 часа.

Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 150 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

          5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 10.06.2015г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           6. Срок за извършване на оглед на имота - всеки работен ден от   21.05.2015г. -  10.06.2015г. от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

           7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния имот следва да внесе авансово цялата  дължима   сума за  периода на наем  от 1 /една/ година преди подписване на договора  с общината.

                В едномесечен срок, считано  от изтичане на  1 година от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за втората година от срока на договора.

                В едномесечен срок, считано  от изтичане на  2 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  третата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  3 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  четвъртата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  4 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за   петата година от срока на договора.

 

           8. Място,ден и час на провеждане на търга:  11.06.2015г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината,етаж 3,зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 18.06 .2015г. / четвъртък / от 10:00 часа в сградата на общината,етаж 3,зала на общински съвет град Сапарева баня.

10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  -  17.06.2015г.,16:00 часа                                

            11. Срок за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - всеки работен ден от  12.06.2015г. до 17.06.2015г. от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

           12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -   17.06.2015г., 17:00 часа в деловодството на общината.

 

 

За контакт : Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1, Тел:0707/23378, факс: 0707/23480 лица  за контакт: инж. Радка Георгиева - зам. кмет „СДКЕИ" , вътр. 208 и Костадин Николов - юрисконсулт- вътр.228