Публични регистри > ПроектиПринтирай

Проект Устойчиво развитие на местните икономики и общности

Проектът "Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от Структурните фондове" се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" към Министерството на образованието и науката.

Водеща организация : Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград

Партьори:
1. УНСС
2. Институт по социология към БАН
3. Сдружение с нестопанска цел „От извора", община Сапарева баня
4. Община Сапарева баня
5. Национална федерация на работодателите на инвалиди

Продължителност на проекта : 12 месеца / септември 2009 г. - септември 2010 г./

Стойност на проекта : 98 966.93 лв.

Ръководител на проекта : доц. Мария Серафимова - ръководител на катедрата по социология в Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград

Цел на проекта: Повишаване на практическите умения на студентите в реална работна среда, което е предпоставка за успешната им професионална реализация на пазара на труда.
Проектът е насочен към допълване и подобряване на обучението в област на социалната практика, която изпитва значителни потребности от експертни знания и практически умения. Проектът е първа стъпка в посока към подготовката на специалисти по местно развитие (development officers).
Проектът предвижда 4-дневно въвеждащо обучение по следните модули: соц
иална работа и развитие на социална икономика, подобряване на публично предоставяните социални услуги и ефективно усвояване на средствата от Структурните фондове. Обучението ще се проведе паралелно в института по социология към БАН и Югозападен университет „Неофит Рилски".

След провеждане на въвеждащото обучение 54 студенти от 3-ти и 4-ти курс от катедрите по социология и социални дейности към ЮЗУ и УНСС ще бъдат обучавани 23 дни в реална работна среда в община Сапарева баня. Студентите ще бъдат разделени на групи и под надзора на своите преподаватели ще разработят проекти в области предварително определени от ръководството на общината съобразно местните потребности.

Община Сапарева баня и по-конкретно отдел „Евроинтеграция" съвместно със Сдружение с нестопанска цел "От извора" ще съдействат за провеждането на практическото обучение. С подготвените проекти общината ще кандидатства за финансиране от европейските програми.