Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг с явно наддаване за продажба на отнета иглолистна строителна дървесина франко обекта /гаража на Община Сапарева баня/

 

О Б Я В А

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 46, т. 2, чл.66, ал.2, т.1, чл.67, ал.1, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл.114 ал.1 от Закона за горите; Заповед № 981/25.11.2014 г.на Изпълнителна агенция по горите, Решение № 17 от Протокол №2/11.02.2015 г.; и Заповед №.РД-08-128/13.03.2015 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на отнета иглолистна строителна дървесина франко обекта /гаража на Община Сапарева баня/

ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

1.      ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА

      Продажба на 172.67 куб.м иглолистна строителна дървесина, начална цена -12 950.25 лв. без ДДС;

2.      ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3.1.Депозита за участие в търга е  5% от началната цена или  647.51 лева без ДДС. Депозита за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 30/03/2015 г.

      3.2. Стъпка за наддаване -  647.51 лв. 

      3.3. Депозита за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 06.04.2015 год.

4. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

     4.1. За да бъдат допуснати до участие в търга кандидатите трябва да представят всички изискуеми документи подробно описани в тръжната документация.

      5.ОГЛЕД НА ДЪРВЕСИНА

Всеки работен ден дo 30/03/2015 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 06/04/2015 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0886212628

    ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 120,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 30/03/2015 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 06/04/2015 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

  1. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ - 16.00 часа на 30/03/2015 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 06.04.2015 г.
  2. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 10.00 часа на 31/03/2015 год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.
  3. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 07.04.2015 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

Общинска администрация  - Сапарева баня