Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет:„Доставка и монтаж на една информ. табела за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Сап. баня по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археолог. наследство

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет: „Доставка и монтаж на една информационна табела за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Сапарева баня по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня" мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

 

Публична покана в АОП

 

Протокол 1 от работата на комисията