Профил на купувачаПринтирай

Разяснения с изх. № П- Ф-3-1/04.03.2015г. на кмета на община Сапарева баня за оп с предмет:"Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения "

 

 

Изх. № П- Ф-3-1/04.03.2015г.

ДО: .........................................

 

       Във връзка с постъпили искания за разяснения по документация за открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за услуга с предмет: Повишаване на  квалификацията на служителите  в общинската администрация чрез  организиране и провеждане на обучения по проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения , на основание чл.29 aл.1 и ал.2 от ЗОП,  Ви давам следните  разяснения:

 

 Въпрос 1: Съгласно документацията за участие, стр. 12, Възложителят изисква участникът в обществената поръчка да предостави експерт - обучител по модул /тема/ „Практически умения за ефективна комуникация и постигане на общи цели", който следва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър" или еквивалентна със специалност в областта на хуманитарните, социални, обществени науки, и опит в преподаването: минимум 3 години и проведени поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Практически умения за ефективна комуникация и постигане на общи цели".

Моля да потвърдите нашето разбиране, че специфичният опит на обучителя следва да бъде

  • минимум 3 години общ преподавателски опит; и
  • участие като обучител в поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Практически умения за ефективна комуникация и постигане на общи цели".

 

Моля да потвърдите нашето разбиране, че за теми, сходни с темата на обучение „Практически умения за ефективна комуникация и постигане на общи цели", Възложителят ще приеме обучения в областта на личностното развитие и/или комуникационни умения.

 

           Отговор 1:  Изискването на Възложителя за експерт обучител по модул/тема „Практически умения за ефективна комуникация и постигане на общи цели"  е да притежава опит в преподаването: минимум 3 години и проведени поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Практически умения  за ефективна комуникация и постигане на общи цели". Възложителят ще приеме  сходни обучения по темата, включително  и в областта на личностното развитие  и/или комуникационни умения.

 

        Въпрос 2:   Съгласно документацията за участие, стр. 12, Възложителят изисква участникът в обществената поръчка да предостави експерт - методист по модул /тема/„Прилагане на наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служители в държавната администрация", който следва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър" или еквивалентна сьс специалност в областта на публично-правните науки и/или стопанските науки или еквивалентни, и опит в преподаването: минимум 3 години и проведени поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Прилагане на наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служители в държавната администрация".

Моля да потвърдите нашето разбиране, че специфичният опит на обучителя следва да бъде:

  • минимум 3 години общ преподавателски опит; и
  • участие като обучител в поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Прилагане на наредба, за условията и реда за оценяване на изпълнението на служители в държавната администрация8'.

 

Моля да потвърдите нашето разбиране, че за теми, сходни с темата на обучение: „Прилагане на наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служители в държавната администрация",Възложителят ще приеме обучения в областта на управлението на човешките ресурси в държавната администрация.

 

     Отговор 2:  Изискването на Възложителя за експерт  Обучител по модул/тема  „Прилагане на наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служители в държавната администрация"  е да притежава опит в преподаването  минимум 3 години и проведени поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Прилагане на наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служители в държавната администрация".

     Въпрос 3:  Съгласно документацията за участие, стр. 12, Възложителят изисква участникът в обществената поръчка да предостави експерт - методист по модул /тема/ „Преминаване от MS Word 2003 към MS Word 2010", който следва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър" или еквивалентна със специалност в областта на комуникациите и/или информатика и/или информационни технологии, ИТ технологиите или еквивалентни науки, и опит в преподаването: минимум 3 години и проведени поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Преминаваме от MS Word 2003 към MS Word 2010".

                    Моля да потвърдите нашето разбиране, че специфичният опит на обучителя следва да бъде:

  • минимум 3 години общ преподавателски опит; и
  • участие като обучител в поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Преминаване от MS Word 2003 към MS Word 2010".

                         Моля да потвърдите нашето разбиране, че за теми, сходни с темата на обучение „Преминаване от MS Word 2003 към MS Word 2010", Възложителят где приеме обучения в областта на работа с MS Office 2003 и/или MS Office 2010.

 

            Отговор 3:  Изискването на възложителя за експерт  Обучител по модул /тема/ „Преминаване от MS Word 2003 към MS Word 2010" е да притежава опит в преподаването минимум 3 години и проведени поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Преминаване от MS Word 2003 към MS Word 2010".

          Въпрос 4:  Съгласно документацията за участие, стр. 13, Възложителят изисква участникът в обществената поръчка да предостави експерт - методист по модул /тема/ „Преминаване от MS Excel 2003 към MS Excel 2010", който следда да притежава образователно-квалификационна степен „магистър" или еквивалентна със специалност в областта на комуникациите и/или информатика и/или информационни технологии, ИТ технологиите или еквивалентни науки, и опит в преподаването: минимум 3 години и проведени поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Преминаване от MS Excel 2003 към MS Excel 2010".

                  Моля да потвърдите нашето разбиране, че специфичният опит на обучителя следва да бъде:

-          минимум 3 години общ преподавателски опит; и

-          участие като обучител в поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Преминаване от MS Excel 2003 към MS Excel 2010".

 

                  Моля да потвърдите нашето разбиране, че за теми, сходни с темата на обучение „Преминаване от MS Excel 2003 към MS Excel 2010", Възложителят ще приеме обучения в областта на работа с MS Office 2003 и/или MS Office 2010.

 

            Отговор 4:  Изискването на Възложителя за експерт  Обучител по модул /тема/ „Преминаване от MS Excel 2003 към MS Excel 2010" е да притежава опит в преподаването  минимум 3 години и проведени поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Преминаване от MS Excel 2003 към MS Excel 2010".

 

Въпрос 5:  Съгласно документацията за участие, стр. 13, Възложителят изисква участникът в обществената поръчка да предостави експерт методист по модул /тема/: „Добри практики от Европа в електронното управление и оперативната съвместимост на системите", който следва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър" или еквивалентна със специалност в областта на комуникациите и/или информатика и/или информационни технологии, ИТ технологии или еквивалентни науки и опит в преподаването:

           Минимум 3 години и проведени три обучения по темата или сходни с темата на обучение:„Добри практики от Европа в електронното управление и оперативната съвместимост на системите".

            Моля да потвърдите нашето разбиране, че специфичният опит на обучителя следва да бъде:

-        минимум 3 години общ преподавателски опит;и

-        участие като обучител в поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Добри практики от Европа в електронното управление и оперативната съвместимост на системите ".

 

Моля да потвърдите нашето разбиране, че за теми, сходни с темата на обучение „Добри пракгики от Европа в електронното управление и оперативната съвместимост на системите", Възложителят ще приеме обучения в областта на електронното управление и/или оперативната съвместимост.  

 

             Отговор 5:  Изискването на Възложителя за експерт  Обучител по модул /тема/ „Добри практики от Европа в електронното управление и оперативната съвместимост на системите" е да притежава опит в преподаването  минимум 3 години и проведени поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „Добри практики от Европа в електронното управление и оперативната съвместимост на системите".

 

Въпрос 6:  Съгласно документацията за участие, стр. 13, Възложителят изисква участникът в обществената поръчка да предостави експерт обучител по модул /тема/ „МАШИНОПИС", който следва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър" или еквивалентна със специалност в областта на педагогическите, хуманитарните, стопански, технически или еквивалентни, и опит в преподаването: минимум 3 години и проведени поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „МАШИНОПИС".

 

              Моля да потвърдите нашето разбиране, че специфичният опит на обучителя следва да бъде:

-        минимум 3 години общ преподавателски опит; и

-         участие като обучител в поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение  „Машинопис".

 

     Моля да потвърдите нашето разбиране, че за теми, сходни с темата на обучение „МАШИНОПИС , Възложителят ще приеме обучения по машинопис и/или компютърен машинопис и/или компютърна текстообработка или текстообработка.

 

           Отговор 6:  Изискването на възложителя за експерт  Обучител по модул /тема/ „МАШИНОПИС" е да притежава опит в преподаването минимум 3 години и проведени поне 3 обучения по темата или сходни с темата на обучение „МАШИНОПИС".

   

 

 ИНЖ. САШО ИВАНОВ                                                                                                 

 Кмет на Община Сапарева баня                

 


РГ/КН