Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за отдаване под наем за период от 6/шест/месеца годишно, считано от 15 април до 15 октомври за срок от 3 /три/ години на част от имот публична общинска собственост с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева бан

ОБЯВА

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за отдаване под наем за период от 6/шест/месеца годишно, считано от 15 април до 15 октомври за срок от  3 /три/ години на част от имот публична общинска собственост с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр. Сапарева баня, целия с площ от 15205 кв.м., стар идентификатор УПИ ІV- за Гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв. 61 по плана на гр. Сапарева баня, която част представлява обект № 1 с площ 200 кв.м., съгласно схема одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня за поставяне на увеселителни съоръжения.

   На основание: Решение № 24 от протокол №17/19.12.2014 г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № PД -08 - 39/28.01.2015 г.  на Кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация - гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева) без ДДС . Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000. Сумата в размер на 20 %  ДДС  се внася по същата сметка и вид плащане.

   Начална тръжна цена  -  480,00лв. (четиристотин и осемдесет  лева и нула ст.) месечно с ДДС, цена за обект № 1 с площ 200 кв.м., съгласно схема одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня за поставяне на увеселителни съоръжения и  Решение № 24 от Протокол №17/19.12.2014 г. на Общински съвет гр.Сапарева баня или  за целия период на наем на обекта цена в размер на 8640.00 с ДДС / осем хиляди шестстотин и четиридесет лева и нула ст./.

                   Депозит за участие - 10% от началната цена или   720,00лв.  (седемстотин и двадесет лева и нула ст.). Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                               

   Условия за оглед на терена от   31.01.2015г. до 19.02.2015 г.   всеки работен ден  от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  208, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи -  19.02.2015 г.  -  16.00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -  19.02.2015 г.  - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  20.02.2015 г.  от 11.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  27.02.2015 г.  от 11.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг 26.02.2015 г. -  16.00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  26.02.2015 г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг -  от 21.02.2015г. до 26.02.2015г.    всеки работен ден от 09.00 часа  до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

                                                                                      Общинска администрация Сапарева баня