Профил на купувачаПринтирай

Търг с явно наддавне за поземлени имоти с идентификатори №65365.21.39,№65365. 21.43,№65365.21.45,№65365.21.47,№65365.18.140, №65365.11.48 ,№65365. 21.48 в землището на Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а,ал.5 от ЗСПЗЗ; чл. 37,ал.3;чл.85,ал.1 от Наредба   за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Сапарева баня,Решение №5 от Протокол №1/20.01.2015г. на Общински съвет Сапарева баня и Заповед № РД-08- 78/12.02.2015г. на кмета на община Сапарева баня                                                      

 

Н А Р Е Ж Д А М:

        І. Откривам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост , намиращи се в землището на община Сапарева баня, област Кюстендил при следните условия:

 1. Наименование и местонахождение на обектите на търга:

 1.1. Поземлен имот с идентификатор №65365.21.39     в местност  «Прогоно» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от  2091кв.м.,  трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС № 1071/22.12.2014г.

          Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/   или общо в размер на   31.37 лв./година  -  /тридесет и един  лева и тридесет и седем стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  156.85лв. /сто петдесет и шест лева и осемдесет  и пет стотинки/.Размер на депозита за участие в търга -15.69лв./ петнадесет лева и шестдесет и девет стотинки/.  Стъпка за наддаване -  1.60 лв./ един лев и шестдесет стотинки /.

1.2.Поземлен имот с идентификатор №65365. 21.43  в местност  «Прогоно» по Кадастралната карта на град Сапарева баня, целият с площ от  616кв.м.,  трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС № 1072/22.12.2014г.

     Начална годишна наемна цена 18лв. /декар  /осемнадесет лева/   или общо в размер на   11.09лв. /единадесет лева и девет  стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на   55.45лв./година  -  /  петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 5.55лв/  пет лева и петдесет и  пет стотинки/.  Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

1.3. Поземлен имот с идентификатор №  65365.21.45    в местност  «Криводолски път» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от  7606 кв.м.,  трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС № 1073/22.12.2014г.

         Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/   или общо в размер на     114.10лв./година  -  /сто и четиринадесет лева и десет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на   570.50лв. / петстотин и седемдесет лева и петдесет стотинки/.Размер на депозита за участие в търга - 57.05лв./ петдесет и седем лева и пет стотинки /.  Стъпка за наддаване -  5.70 лв./ пет лева и седемдесет стотинки /.

1.4. Поземлен имот с идентификатор №65365.21.47   в местност  «Криводолски път » по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ  от  700кв.м.,  трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС № 1074/22.12.2014г.

          Начална годишна наемна цена 18.60лв. /декар  /осемнадесет лева и шестдесет стотинки/   или общо в размер на    13.02лв. / тринадесет лева и две стотинки/. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на    65.10лв./година  -  /  шестдесет и пет лева и десет стотинки /. Размер на депозита за участие в търга - 6.51 лв/ шест лева и петдесет и една стотинки  /.  Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

1.5.Поземлен имот с идентификатор №65365. 21.48  в местност  «Криводолски път » по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от  829кв.м.,  трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС № 1075/22.12.2014г.

      Начална годишна наемна цена 18лв. /декар  /осемнадесет лева/   или общо в размер на    14.92лв. /четиринадесет лева и деветдесет и две стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на    74.60 лв./година  -  /  седемдесет и четири лева и шестдесет    стотинки /. Размер на депозита за участие в търга -  7.46лв/ седем лева и четиридесет и шест стотинки  /.  Стъпка за наддаване -  1.50 лв./ един лев и петдесет стотинки /.

1.6. Поземлен имот с идентификатор №65365.11.48     в местност  «Блатото» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от   13 446кв.м.,  трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС № 913/28.10.2013г.

         Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/   или общо в размер на 201.69   лв./година  -  /двеста и един лева и шестдесет и девет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на   1008.45лв. /хиляда и осем  лева и четиридесет и пет стотинки /.Размер на депозита за участие в търга - 100.85лв./  сто лева  и осемдесет и пет  стотинки/.  Стъпка за наддаване -  11 лв./ единадесет лева/.

 1.7. Поземлен имот с идентификатор №65365.18.140      в местност  « Криводолски път» по Кадастралната карта на град Сапарева баня , целият с площ от    4117кв.м.,  трайно предназначение на територията - земеделска,начин на трайно ползване -  нива,АЧОС № 738/16.10.2012г.

         Начална годишна наемна цена 15лв. /декар  /петнадесет лева/   или общо в размер на      61.75лв./година  -  / шестдесет и един лева и седемдесет и пет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на   308.75лв. /триста и осем лева и седемдесет и пет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 30.88лв./тридесет лева и осемдесет и осем  стотинки  /.  Стъпка за наддаване -  3.10лв./ три лева и десет стотинки/.

          2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/   години, считано от датата на подписване на договора.

     3. Размер на депозита -10% от началната тръжна цена на имота. Краен срок за внасяне на депозита -   06.03.2015г. -  17:00 часа   по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг -13.03.2015г. - 17:00 часа.

        Забележка:  За всеки отделен имот за който участникът е заявил участие следва да бъде внесен съответния депозит,описан в т. I от  Заповед № РД- 08-78/12.02.2015г. на кмета на община Сапарева баня.                                                      

          4. Срок  за закупуване на тръжна документация -  06.03.2015г.,16:00 часа.

Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

        5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 06.03.2015г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

          6. Срок за извършване на оглед на имота - всеки работен ден от   16.02.2015г. -  06.03.2015г. от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

       7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния имот следва да внесе авансово цялата  дължима   сума за  периода на наем  от 1 /една/ година преди подписване на договора  с общината.

        В едномесечен срок, считано  от изтичане на  1 година от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за втората година от срока на договора.

         В едномесечен срок, считано  от изтичане на  2 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  третата  година от срока на договора.

           В едномесечен срок, считано  от изтичане на  3 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  четвъртата  година от срока на договора.

           В едномесечен срок, считано  от изтичане на  4 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  петата  година от срока на договора.

      8. Място,ден и час на провеждане на търга:  09.03.2015г. /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на общината,етаж 3,зала на общински съвет град Сапарева баня.

            9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 16.03.2015г. /понеделник / от 10:00 часа в сградата на общината,етаж 3,зала на общински съвет град Сапарева баня.

    10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 13.03.2015г.,16:00 часа                                

        11. Срок за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - всеки работен ден от 06.03.2015г.- 13.03.2015г. от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

           12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  13.03.2015г., 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакт : Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1, Тел:0707/23378, факс: 0707/23480 лица  за контакт: инж. Радка Георгиева - зам. кмет „СДКЕИ" , вътр. 208 и Костадин Николов - юрисконсулт- вътр.228