Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот- частна общинска собственост –поземлен имот с идентификатор №65365.32.103, местност „Светата вода” по Кадастралната карта на град Сапарева баня, целият с площ от 1052кв.м.

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:   «Недвижим имот- частна общинска собственост -поземлен имот с идентификатор 65365.32.103, местност „Светата вода" по Кадастралната карта на град Сапарева баня, целият с площ от 1052кв.м.,трайно предназначение на територията- земеделска,начин на трайно ползване-нива, при граници и съседи:65365.32.113,65365.32.106,65365.32.104,65365.601.776,65365.601.857 и 65365.32.363 по Кадастралната карта на град Сапарева баня«

 

   На основание: Решение №4от Протокол №13/17.09.2014г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-59/05.02.2015г.  на кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС. Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  -  10лв. за 1кв.м. или 10 520лв за имота като цяло. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                          

   Условия за оглед на терена от  12.02.2015г. - 27.02.2015г.  всеки работен ден  от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  213, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи - 27.02.2015г.   -  16:00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -   27.02.2015г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  04.03.2015г. от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  11.03.2015г.  от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг  10.03.2015г. -  16:00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  10.03.2015г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг - 05.03.2015г.-10.03.2015г.      всеки работен ден от 09:00 часа  до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

 

                                                                                                              Oбщинска администрация Сапарева баня