Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 029 състоящ се от отдели 79-и, 103-д от ЛФ за 2015 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

 

О Б Я В А

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1и чл.115, ал.1, т.1  от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 5 от Протокол №17/19.12.2014 г.; Решение №15 от Протокол №14/24.10.2014 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед №РД-08-34/27.01.2015 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 029 състоящ се от  отдели  79-и, 103-д от  ЛФ за 2015 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1.      ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

2.      ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА

      Продажба на стояща дървесина на корен в обект №029, отдели 79-и, 103-д, собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 4030 куб.м. /лежаща маса 3422 куб.м./, начална цена за обекта -190 301.67 лв. без ДДС;

3.      ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3.1.Гаранция за участие за обект № 029 - отдели 79-и, 103 - 5% от началната цена или  9 515.08 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 09/02/2015 г.

      3.2. Стъпка за наддаване -  9 515.08 лв. 

      3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 16.02.2015 год.

4. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

      4.1. До участие в търга се допускат физически лица, както и търговци, регистрирани в    публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност.

     4.2. За да бъдат допуснати до участие в търга участниците трябва са със седалище и адрес на управление на територията на Община Сапарева баня и осъществяват дейността си на същата територия

     4.3. За да бъдат допуснати до участие в търга кандидатите трябва да представят всички изискуеми документи подробно описани в тръжната документация.

      5.ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден дo 09/02/2015 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 16/02/2015 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0886212628

    ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 120,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 09/02/2015 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 16/02/2015 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

  1. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ - 16.00 часа на 09/02/2015 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 16.02.2015 г.
  2. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 10.00 часа на 10/02/2015 год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.
  3. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 17.02.2015 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

Общинска администрация  - Сапарева баня