Профил на купувачаПринтирай

Обявление на Заповед № 239 /21.05.2014 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за (ПУП) -/ПР/ в обхват улица с осови точки 40–139 –138–137–129–131–135 по плана на гр.Сап. баня

     Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на собствениците на поземлен имот с иденнтификатор №65365.603.343 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, че със Заповед № 239 /21.05.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ одобрен със Заповед №1031/ 16.07.1982 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Станке Димитров в обхват улица с осови точки 40 - 139 - 138 - 137 - 129 - 131 - 135  по плана  на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ  изменение на уличната регулационна линия на улица с осови точки 40 - 139 - 138 - 137 - 129 - 131 - 135  откъм страната на кв.47, с Възложител Община Сапарева баня.

 

       На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.