Профил на купувачаПринтирай

Съобщение за отваряне на плик №3 «Предлагана цена» на участника в открита процедура с предмет: „Покупка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня”

С Ъ О Б Щ Е НИ Е

 Уведомяваме Ви, че на 15.12.2014 година (понеделник ) от 10.00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде отворен плик №3 «Предлагана цена» на  участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Покупка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня".


   Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.