Профил на купувачаПринтирай

Заповед № 662/19.11.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за добро изпълнение за процедура 00761-2014-0008

 

ЗАПОВЕД

662/19.11.2014г.

гр. Сапарева баня

 

На основание  чл.44,ал.1,т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 63. ал.(1) от ЗОП; във връзка с чл.59,ал.1 от ЗОП за представяне на гаранция за изпълнение в открита процедура и съгласно изискванията на раздел 5. „Гаранция за изпълнение на договора"/чл.5.3/ от сключен договор №49/08.09.2014г. за възлагане на oбществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на външен топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера" за захранване на термално отопление на основно училище „Христо Ботев", сградата на Общинска администрация - Сапарева баня, читалище „Просветен лъч" и ЦДГ „Св. Анна" в гр. Сапарева баня"

 

 

НАРЕЖДАМ:

1.Да се освободи гаранцията за изпълнение  на  „Технострой - Инвестконсулт" ЕООД гр.София  със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 3", бл.375, вх. А, ет.10, ап. 54 с ЕИК/БУЛСТАТ/: 200907206, представлявано от Управител - Гаврил Славчов Гаврилов - изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на външен топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера" за захранване на термално отопление на основно училище „Христо Ботев", сградата на Общинска администрация - Сапарева баня, читалище „Просветен лъч" и ЦДГ „Св. Анна" в гр. Сапарева баня" .

 

*      Гаранцията за изпълнение е парична  гаранция в размер на 219.00лв., внесена по сметката на община Сапарева баня с платежно нареждане №GEN - 4931884 от 05.09.2014г. от Изпълнителя при банка Пиреос България - град София;

 

                  2. Във връзка с т.1 от настоящата заповед, горецитираната сума да бъде преведена по следната сметка на Изпълнителя:

Обслужваща банка: „Пиреос банк " - гр.София, Хермес парк-Карфур;

IBAN: BG50 PIRB 9170 1603 2333 40 ; BIC:PIRBBGSF, титуляр на сметката  „Технострой - Инвестконсулт" ЕООД ;

 

Настоящата ми Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение - ДД «ФСДУС», деловодство и на  участника  в процедурата.

 

 

 

ИНЖ. САШО ИВАНОВ                                                                          

Кмет на Община Сапарева баня

 

КН/СН

 

Процедура 00761-2014-0008