Профил на купувачаПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ИЛИ ДОБИВ

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ИЛИ ДОБИВ

 

 

1.  Предмет на концесията:

концесия за услуга

2.  Вид на концесията:

общинска концесия

2.1.   Концедент:

общински съвет на община Сапарева баня, област Кюстендил

2.2.   Орган, който представлява кон цеден та:
наименование на органа:

кмета на община Сапарева баня, област Кюстендил адрес:

гр.Сапарева баня ул.Германея №1 населено място:

гр.Сапарева баня пощенски код:

2650

лице за контакти:

Калинка Василева Андреева Костадин Николов телефон:

0888504253 /0882929071 електронна поща:

sap_oba@abv.bg факс:

0701 47918 URL - Интернет адрес:

3.  Вид на обекта на концесията:

търговски обект

4.  Местонахождение на обекта на концесията:

гр.Сапарева баня ул.Германея №1, вх.З, ет.О

5.  Индивидуализация на обекта на концесията:

Обект от обществен интерес - публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификационен № 65365.602.1154.3.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня , одобрена със Запавед № РД- 18-15/19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ 234.00 кв.м., брой нива на обекта: 1 , с трайно предназначение за търговска дейност със стар идентификатор 63365.602.378.3.1, при съседи на самостоятелния обект : на същия етаж: няма,под обекта няма, над обекта самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.602.1154.3.2, който самостоятелен обект представлява Дискотека, находяща се на първи / полуподземен/ етаж в Малкоетажна пристройка към административна сграда - Общинска администрация , представляваща триетажна сграда със застроена площ 231,26 кв.м. по АОбС № 121/12.11.2013 г.и застроена площ 233 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня и РЗП938.16 кв.м, състояща се от един полуподземен етаж и три надземни етажа, находяща се в поземлен имот с идентификатор номер 65365.602.1154 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД- 18-15/19.02.2008 г.на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър с площ от 6298 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана , начин на трайно ползване : за друг обществен обект, комплекс, със стар идентификатор: 65365.602.378, находящ се в УПИ , отреден за парцел I -" За колтурен дом, МВР, Административна сграда,площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване" в кв.74 по плана на гр.Сапарева баня , община Сапарева баня, ведно с прилежащата му инфраструктура, включваща като допълнение и право на концесионера да извърши частнични строително - ремонтни дейности с оглед довършване на започнатото строителство за експлоатацията по предназначение.

6.     Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които
концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията:

Търговска дейност - Дикотека

7.  Вид на процедурата:

открита процедура

8.  Размер на гаранцията за участие в процедурата и условия за нейното
предоставяне или плащане:

стойност:

11500,00 валута: BGN

условия за предоставяне или плащане:

По банкова сметка, посочена от Концедента

9.  Срок на валидност на офертите:

90 календарни дни след датата на подаване на офертата

10.      Място и срок за получаване на документацията за участие в
процедурата:

място:

гр.Сапарева баня, ул.Германея № 1 - партерен етаж - деловодство - гише 1 календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник:

32 дни

час:

17:00 часа

11.      Цена и начин на плащане на документацията за участие в
процедурата:

цена в цифри:

30,00 валута: BGN

начин на плащане:

платени по банков път

12.   Език, на който трябва да бъдат написани офертите:

български;

13.   Място и срок за получаване на офертите:

място:

Гр.Сапарева баня, ул.Германея № 1, партерен етаж - деловодство - гише 1 календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник:

35 дни

час:

17:00 часа

14.   Място и дата на отваряне на оферти:
място:

гр.Сапарева баня, ул.Германея № 1, трети етаж, заседателна зала на общински съвет

календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник:

36 дни

час:

10:00 часа

15.   Документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16, Ал. 2 и 3
от Закона за концесиите:

Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е обявявен в несъстоятелност, издадено до два месеца преди датата на отваряне на офертите - оригинал или копие, заверено лично от участника с имена, подпис и вярно с оригинала;

Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е в процедура по ликвидация, издадено до два месеца преди датата на отваряне на офертите - оригинал или копие, заверено лично от участника с имена, подпис и вярно с оригинала;

Свидетелство за съдимост или съответен на него документ за управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице - на неговия представител в съответния управителен орган, за удостоверяване липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл. 16, ал.2, т. 3 от ЗК - оригинал или копие, заверено лично от участника с имена, подпис и вярно с оригинала;

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.16, ал.2, 3 от Закона за концесиите по образец;

16.   Приложими обстоятелства и документи за удостоверяване по чл. 16,
Ал. 4 от Закона за концесиите:

Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че участникът не е в производство по несъстоятелност, издадено до два месеца преди датата на отваряне на офертите - оригинал или копие, заверено лично от участника с трите имена, подпис и вярно с оригинала;

Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено до един месец преди датата на отваряне на офертите от Националната агенция по приходите - оригинал или копие, заверено лично от участника с трите имена, подпис и вярно с оригинала;

Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които участникът е работодател по образец;

Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.16, ал.2, 3 и 4 от Закона за концесиите и обстоятелствата по чл. 16, ал. 4, т. 4 и 5 от Закона за концесиите по образец;

Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП и отдел "Местни данъци и такси" към Община Сапарева баня, до един месец преди датата на отваряне на офертите - оригинал или копие заверено лично от участника с трите имена, подпис и вярно с оригинала.

17.   Критерии за подбор и документи за доказване на съответствието с
тях:

17.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност: изисквания и изискуеми документи:

Списък на техническите лица, които ще отговарят за качеството на изпълнение на концесионния договор, както и копие от трудов и/или граждански договор.

Описание на техническото оборудване и на възможностите за осигуряване качественото изпълнение на концесионния договор

17.2.  Икономическо и финансово състояние:
изисквания и изискуеми документи:

Годишни финансови отчети на участника за последните три

години.

Участниците следва да са на счетоводна печалба през финансовата 2013 год., като за целта предствят Отчет за приходите и разходите за 2013 год. и Баланс към 31.12.2013 год.

17.3.  Технически възможности и/или професионална квалификация:
изисквания и изискуеми документи:

"                  Участникът следва да разполага най-малко с едно техническо

лице, наето по трудов и/или гражднаски договор, което ще отговаря за качеството на изпълнение на концесионния договор. За целта се предствя списък на техническите лица, които ще отговарят за качеството на изпълнение на концесионния договор, както и копие от трудов и/или граждански договор.

Описание на техническото оборудване и на възможностите за осигуряване качественото изпълнение на концесионния договор. 18. Критерии за оценка на икономически най-изгодната оферта:

1.  Показател 1 - "Размер на годишното концесионното възнаграждение - минимум
5 800 лева без включен ДДС" /К1/ - с максимален брой точки - 40 и тежест на
критерия - 40 %. Максималният брой точки получава офертата с предложен най-
висок размер на годишното концесионното възнаграждение. Точките на
останалите кандидати се определят в съотношение към най-високия размер на
годишното концесионното възнаграждение. При определяне на точките по този
критерий, които ще получи съответния кандидат, се ползва следната формула:

Р п

К1 = 40 х------------- , където

Р max

 

К1 е символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 1;

40 е максималният брой точки по показателя;

Р п е размерът на годишното концесионното възнаграждение, предложен от конкретния /n-ия/ кандидат;

Р max - най-високият предложен размер на годишно концесионното възнаграждение.

 

2.  Показател 2 - "Размер (в лева без включен ДДС) на инвестиции в обектите на
концесията" /К2/ - с максимален брой точки - 30 и тежест на критерия - 30 %.
Максималният брой точки получава офертата с предложен най-висок размер на
инвестиции в обектите на концесията. Точките на останалите кандидати се
определят в съотношение към най-високия размер на инвестиции в обектите на
концесията. При определяне на точките по този критерий, които ще получи
съответния кандидат, се ползва следната формула:

Рп

К2 = 30 х------------- , където

Р max

 

К2 е символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 2;

30 е максималният брой точки по показателя;

Р п е размерът на инвестиции в обектите на концесията, предложен от конкретния /n-ия/ кандидат;

Р max - най-високият предложен размер на инвестиции в обектите на концесията

 

3.    Показател 3 - "Срок за изпълнение на инвестициите (в месеци), считано от
датата на подписване на договора за концесия" /КЗ/ - с максимален брой точки -
10 и тежест на критерия - 10 %. Максималният брой точки получава офертата с
предложен най-кратък срок за изпълнение на инвестициите. Точките на
останалите кандидати се определят в съотношение към най-краткия срок за
изпълнение на инвестициите. При определяне на точките по този критерий, които
ще получи съответният кандидат, се ползва следната формула:

Р min

К3= 10 х------------- , където

Р п

 

КЗ е символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 3;

10 е максималният брой точки по показателя;

Р п - срокът за изпълнение на инвестициите, предложено от конкретния /п-ия/ кандидат;

Р min - най-краткият предложен срок за изпълнение на инвестициите.

 

4.    Показател 4 - "Брой работни места, които ще се разкрият във връзка с
изпълнение на дейностите по концесията" /К4/ - с максимален брой точки - 20 и
тежест на критерия - 20 %. Максималният брой точки получава офертата с
предложен най-голям брой работни места. Точките на останалите кандидати се
определят в съотношение към най-големия брой работни места. При определяне
на точките по този критерий, които ще получи съответния кандидат, се ползва
следната формула:

Рп

К4 = 20 х------------- , където

Р max

 

К4 е символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по Показател 4;

20 е максималният брой точки по показателя;

Р п е броят работни места, предложен от конкретния /n-ия/ кандидат;

Р max - най-големият предложен брой работни места.

 

Общия брой точки, който ще получи всеки кандидат се определят по следната формула:

К = К1 + К2 + КЗ + К4

 

К е общият брой точки, който ще получи всеки кандидат; К1 са точките, които канидатът е получил по Показател 1; К2 са точките, които канидатът е получил по Показател 2; КЗ са точките, които канидатът е получил по Показател 3; К4 са точките, които канидатът е получил по Показател 4;

19.   Възможност за представяне на варианти в офертите:

не

20.   Процедура за обжалване:

20.1. Орган, който отговаря за процедурите за обжалване: официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

адрес:

гр.София бул." Витошка" №18 населено място:

гр.София пощенски код:

1000 държава:

Република България електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg телефон:

02/9356113 интернет адрес (URL):

www cpc.bg факс:

02/9807315

20.2 Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби:

официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията адрес:

гр.София ул." Витошка" №18 населено място:

гр.София пощенски код:

1000 държава:

Република България електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg телефон:

02/9356113 интернет адрес (URL):

www cpc.bg факс:

02/9807315

21.   Концесията е свързана с проект и/или програма, финансирана от
фондове на ЕС:

концесията е свързана с проект и/или програма:

не

наименование на проекта и/или програмата:

22.   Други, в зависимост от спецификата на обекта на концесията и на извършваните с него стопански дейности:

23.   Дата на изпращане на обявлението:

27.10.2014 г.