Профил на купувачаПринтирай

Открита процедура с предмет:„Покупка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня” с обособени позиции 1,2 и 3

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:   „Покупка на горива  за служебните автомобили на община Сапарева баня" с обособени позиции:                         

Обособена позиция 1: Покупка на безоловен бензин А-95

Обособена позиция 2: Покупка на дизелово гориво

Обособена позиция 3: Покупка на газ пропан-бутан

 Уникален номер в регистъра на АОП    00761-2014-0009


Решение

Обявление

 

Документацията бе достъпна за изтегляне до 28.11.2014г. 17:00 часа.

 

Протокол  №1 от работата на комисията за ОП с предмет:„Покупка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня"

 

 

Протокол №2 от работата на комисията за ОП с предмет:„Покупка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня"

 

Съобщение за отваряне на плик 3 на участника в процедурата

 

 

Протокол №3 от работата на комисията за ОП с предмет:„Покупка на горива за служебните автомобили на община Сапарева баня"


Решение № 717/16.12.2014г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на изпълнител

 

Информация за сключени договори за съответните обособени позиции


Заповед РД-08-36/28.01.2015г. на кмета на община Сапарева баня за освобождаване на гаранции за участие на участника "Петрол"АД