Профил на купувачаПринтирай

Открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив-сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 028, отдел 12-в общинския горски фонд на Община Сапарева баня

О Б Я В А

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 20 от Протокол №13/17.09.2014 г.; Решение №33 от Протокол №25/01.11.2013 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № 607./30.10.2014 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 028, отдел 12-в общинския горски фонд на територията на Община Сапарева баня

  ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

1.      НАЧАЛНА ЦЕНА

      Началната цена за добив на дървесина в Обект №028, отдел 12-в, с общо стояща маса по соритемнт лист 580 куб.м /лежаща маса 532 куб.м/ е 13 300 лв /тринадесет хиляди и триста лева/ без ДДС

2.      ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1.Гаранция за участие за обект 028 - отдел 12-в - 5% от началната цена 13 300 лв. без ДДС или  665 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 10/11/2014 г.

  3.2. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 17.11.2014 год.

3.      ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден дo 10/11/2014 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 17/11/2014 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0886212628

4.      ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 120,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 10/11/2014 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 17/11/2014 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

5.      КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - 16.00 часа на 10/11/2014 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 17.11.2014 г.

6.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 10.00 часа на 11/11/2014 год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.

7.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 18.11.2014 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

Общинска администрация  - Сапарева баня