Публични регистри > ПроектиПринтирай

Проект Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Сапарева баня

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд" Община Сапарева баня реализира проект с наименование:

„Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Сапарева баня" регистрационен номер 58131-118-118, , одобрен с решение №25/10.11.2008 г. на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г." Референтен № на процедурата: BG161PO005/08/1.30/01/01

Наименование на процедурата: Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." Общ бюджет на проекта: 943 200 лева / деветстотин четиридесет и три хиляди и двеста лева/. Конкретна цел на проекта е да подпомогне общинската администраця на община Сапарева баня да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване на водния цикъл на гр. Сапарева баня. впоследствие община Сапарева баня ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007-2013 г." за инфраструктурен проект.

Основните дейности предмет на проекта, за които се предвижда изпълнителите да бъдат различни от бенефициента са групирани в договори, както следва:
Дейност 1 - Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за водния сектор на гр. Сапарева баня
Договор/Дейност 2 - Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта
Договор/Дейност 3 - Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта
Договор/Дейност 4 - Изготвяне на Формуляр за кандидатстване "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Сапарева баня
Договор/Дейност 5 - Одит на проекта
Договор/Дейности, които ще бъдат извършени от бенефициента:
Договор/Дейност 6.1 - Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗВ, ЗБР,ЗУТ и други
Договор/Дейност 6.2 - Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта

Проекта за техническа помощ ще направи възможно дефинирането, изготвянето и осигуряването на финансиране по ОП "Околна среда 2007-2013" на инвестиционен проект за изграждане на канализационните мрежи и ПСОВ и в допълнение части от водоснабдителните системи на гр. Сапарева баня.

Като резултат от реализацията на този проект община Сапарева баня ще разполага с подготвени:
1. 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на града; Анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище.
2. Анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище.
3. Приоритизирани инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект по ОП "Околна среда".
4. Подготвено пред - инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти.
5. Идеен проект с положителен доклад за съответствие.
6. Издадено разрешително за строителство съгласно чл.142 и чл.148 на ЗУТ.
7. Подготвен Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП "Околна среда"със всички необходими съпътстващи документи.
8. Подготвени документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване.