Общината > ИнфраструктураПринтирай

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортната достъпност на общината е много добра по отношение на пътната мрежа с национално значение. Общината се обслужва от два пътя - един второкласен и един третокласен. Единственият първокласен път в област Кюстендил - път София -

 

КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Общинската система за телекомуникации е представена от две поделения, предоставящи услуги в тази област - „Пощенски съобщения" и „Далекосъобщения".

ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

Територията на община Сапарева баня се захранва от електроразпределителното предприятие „ЧЕЗ Разпределение България" АД. Електропреносната мрежа и ел. съоръженията са в добро техническо състояние и имат достатъчен резерв.

 

ИНФРАСТРУКТУРА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Община Сапарева баня има добре развита социална мрежа, в която функционират следните структури, дейности, програми и услуги: „Домашен социален патронаж" и "Личен асистент" , Клуб на инвалида, Клуб на пенсионера (в гр. Сапарева баня, с. Сапарево и Ресилово),

ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Дейностите по водоснабдяване на територията на община Сапарева баня се осъществяват от общинска фирма „ВиК - Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня, което поддържа и стопанисва съответните водопроводни мрежи.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Образователната инфраструктура на територията на общината е представена от едно  СУ „Христо Ботев"  и ДГ „Св. Анна"  с бази в трите села- село Сапарево, село Ресилово и село Овчарци.

ИНФРАСТРУКТУРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Първичната извънболнична медицинска и стоматологична помощ на територията на общината се извършва в сградата на бившата поликлиника в гр. Сапарева баня и в сградите на бившите селски здравни служби в останалите населени места.

 

ИНФРАСТРУКТУРА НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЙНОСТИ

В община Сапарева баня основните културни дейности са: читалищна, библиотечна, религиозна и музейна. За тяхното осъществяване е изградена съответната инфраструктура. На територията функционират 5 читалища, като в четири от тях се развива и библиотечна дейност.

ИНФРАСТРУКТУРА НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Спортната инфраструктура на територията на Общината е общинска собственост и включва:

-          стадиони в гр. Сапарева баня, селата Сапарево, Ресилово и Овчарци;

БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА

На територията на община Сапарева баня, инфраструктурата на бизнеса е недостатъчно представена. Населението има достъп и ползва услугите на ограничен брой банкови институции - клонове на три банки, които имат офиси в гр. Сапарева баня, както и от поделенията на "Български пощи" ЕАД, с представителства във всички населени места на територията на общината.