Общинска администрация > Нормативни актовеПринтирай

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в сила от 19.03.2024г.

Приета с Решение на Общински съвет №57 от Протокол №6 от 29.02.2024г.

Докладна записка за приемане на нов правилник за организацията и дейността на „Общинско горско предприятие-Сапарева баня

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ САПАРЕВА БАНЯ”:

Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Сапарева баня

Наредбата е  oтменена с Решение №77/18.03.2020г. на Административен съд-Кюстендил.

Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна помощ- неактуален

Правилника е достъпен в прикачения файл.

Наредба за управление на общинските пътища на община Сапарева баня

Наредбата е достъпна в прикачения файл.

Наредба за организацията на движението на територията на Община Сапарева баня -Актуална 28.03.2022г

Приета с Решение №108 от Протокол №10 от 31.05.2016г.; доп.с Решение №257 от Протокол №21 от 29.03.2017г.; изм. с Решение №376 от Протокол №31 от 29.12.2017г.; изм. с Решение №479 от Протокол №40 от 27.09.2018г.; изм. с Решение №99 от Протокол №7 от 30.04.2020г.изм. с реш.№55от 28.03.2022г. на АС Кюстендил

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

Приет с решение №123  от   Протокол №10/ 31.05.2016г., доп. с решение №492 от Протокол №32/26.052022г.

Наредба за организацията на движение на територията на община Сапарева баня и съответните приложения към нея

Наредба за организацията на движение на територията на община Сапарева баня и съответните приложения към нея

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №399 от протокол №26/25.11.2021г., и /изм. и доп. с Решение №597 от протокол №38/24.11.2022г. в сила от 24.11.2022 г.,

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №399 от протокол №26/25.11.2021г., и /изм. и доп. с Решение №597 от протокол №38/24.11.2022г.  в сила от 24.11.2022 г., с изкл. на чл. 43, който влиза в сила от 01.01.2023г.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №398 от Протокол 26/ 25.11.2021г., в сила от 01.01.2022г.; изм. и доп. с Решение №573 от Протокол №37/27.10.2022г.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №398 от Протокол 26/ 25.11.2021г.,  в сила от 01.01.2022г.; изм. и доп. с Решение №573 от Протокол №37/27.10.2022г. 

Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня- АКТУАЛНА приета с Решение №609/22.12.2022г. на ОбС Сапарева баня

Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня- АКТУАЛНА приета с Решение №609/22.12.2022г. на ОбС Сапарева баня

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

С тази наредба сe определят условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение за община Сапарева баня, за издаване на сертификат клас ,,В“ и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ).