НовиниПринтирай

Oбява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2161/03.09.2018г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.210.1004 по КК на гр. Сапарева баня

OБЯВА

 

На основание: Решение №494  от Протокол №41/31.10.2018г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-08-519/10.12.2018г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2161/03.09.2018г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.210.1004 по КК  на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня  с площ 1616 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: Иглолистна гора; Стар идентификатор №65365.210.995; Номер по предходен план:65365.210.25,  при граници и съседи:ПИ с идентификатори №№ 65365.210.873; 65365.210.995»

 

 1.Начална тръжна цена -  -  21 286,00 /двадесет и една хиляди двеста осемдесет и шест лева /лв. за продажба на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №494  от Протокол №41/31.10.2018г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 2. Краен срок за приемане на предложенията -  08.01.2019г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

 3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг -09.01.2019г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня, ул.»Германея»№1.

    4. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена на имота. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

 5.Краен срок за внасяне на депозита -   08.01.2019г. -  17:00 часа.   

 6.Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 15.01.2019г. - 17:00 часа.

  7. Срок за закупуване на тръжни документи -   08.01.2019г.  - 17:00 часа.      

  8. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

 9. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 08.01.2019г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

  10. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 16.01.2019г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

  11. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  15.01.2019г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

 12.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг 15.01.2019г.  -  17.00 часа.                                    

  13. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - от 10.01.2019г. до 15.01.2019г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480