НовиниПринтирай

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - ЧОС № 025036, в местност «Бистрена» в землището на село Овчарци, община Сапарева баня

        О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2  от ЗОС, чл. 24а,ал.5 от ЗСПЗЗ; чл. 37,ал.3;чл.85,ал.1 от Наредба   за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Сапарева баня, Решение № 121 от Протокол № 10/ 31.05.2016г. на общински съвет – гр. Сапарева баня и  съгласно Заповед №РД-08-285/30.06.2016г. на кмета на община Сапарева баня  се открива  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на община Сапарева баня, област Кюстендил при следните условия:

              1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

             1.1. Поземлен имот - ЧОС  № 025036в местност  «Бистрена» в землището на село Овчарци, с площ от  4,153 дка, начин на трайно ползване –  полска култура, категория на земята при неполивни условия: Шеста, АЧОС №1548/15.04.2016г.

            Начална наемна цена за целия срок на договора / 6 години/  за целия имот в размер на   498, 36лв. /четиристотин деветдесет и осем лева и тридесет и шест стотинки/. Размер на депозита за участие в търга – 49, 84лв./  четиридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки/.  

             2. Срок за отдаване под наем – 6 /шест/  стопански години, считано от 01.10.2016г.

       3. Размер на депозита -10% от началната тръжна цена на имота. Краен срок за внасяне на депозита   21.07.2016г. -  17:30 часа   по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 28.07.2016г. – 17:30 часа.

             4. Срок  за закупуване на тръжна документация –   21.07.2016г., 17:30 часа.

           Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.            

           5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 21.07.2016г. - 17:30 часа в деловодството на общината.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на имота – до 21.07.2016г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 

          7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния имот следва да внесе авансово цялата  дължима сума за  периода на наем  от 1 /една/ година преди подписване на договора  с общината.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  1 година от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за втората година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  2 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  третата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  3 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  четвъртата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  4 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  петата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на 5 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  шестата  година от срока на договора.

 

          8. Място, ден и час на провеждане на търга:  22.07.2016г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 29.07.2016г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 

           10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  – 28.07.2016г., 17:30 часа.                

               

         11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг – до 28.07.2016г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 

          12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг –  28.07.2016г., 17:30 часа в деловодството на общината.

 

 

 

За контакти:

 

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480