НовиниПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за отдаване под наем: Поземлен имот ЧОС/АОС№774-12.02.2013г./ с №003040 по КВС на село Ресилово

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за отдаване под наем: »Поземлен имот ЧОС/АОС№774-12.02.2013г./ с №003040 по КВС на село Ресилово, начин на трайно ползване - полска култира, площ 16дка в местността «Средна мера» в землището на село Ресилово за срок от три години».

На основание: Решение №8 от Протокол 19/30.04.2013г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №337/08.07.2013г. на Кмета на Община Сапарева баня.
Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1), Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет лева)без ДДС . Сумата да бъде внесена по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.
Начална тръжна цена - 1125 лв./година - /хиляда сто двадесет и пет лева/. Депозит за участие 10% от началната цена.Плащане на депозита в български лева по набирателната сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC UNCRBGSF.
Условия за оглед на терена от 09.07.2013г. -30.07.2013г. всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа и за допълнителна информация на тел. 0707/ 23378 - 208, моб. тел. 0888 506822.
Срок за закупуване на тръжни документи - 30.07.2013г.- 16.00 часа.
Срок за представяне на пликовете със заявленията - 30.07.2013г. - 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.
Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг с тайно наддаване.
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 31.07.2013 от 11.00 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.
Повторен публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 07.08.2013г. от 11.00 часа в Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.
Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг с тайно наддаване- 06.08.2013г. - 16.00 часа.
Условия за оглед на терена в случай на повторен търг с тайно наддаване- 01.08.2013г. до 06.08.2013г. всеки ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.
Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг с тайно наддаване- 06.08.2013г. - 17.00 часа в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.