НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-19/28.05.2013

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-19/28.05.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлени имоти с идентификатори 65365.32.210 и 65365.32.214, местност „Св. Богородица" по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:


1. Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ обединяването им в един поземлен имот с проектен идентификатор 65365.32.358 по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня и поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии по съществуващите имотни граници на поземлен имот с проектен идентификатор 65365.32.358 по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня,
2. Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване /ПЗ/, в обхват новообразуваният поземлен имот с нов проектен идентификатор 65365.32.358 по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, третиращ запазване на отреждането му „За обществено обслужване с предназначение - медицински център за диагностика, лечение и рехабилитация", без промяна на установената жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с Възложител „АКВА ТРИЙТМЪНТ" АД.