НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-68/2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева
баня съобщава за постановена на 23.11.2012 г. Заповед № РД-00-68/2012 г. на Кмета на
Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план
/ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с
идентификатор № 65365.31.63, местност „Горнио герен" по кадастралната карта на
гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ промяна
предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на
жилищна устройствена зона със средна височина и плътност-Жс, с цел строителство
на „Една малкоетажна къща за настаняване на туристи", с Възложител Драгомир Иванов
Златков.

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община
Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

Прикачени файлове

Заповед (4.59 MB)