Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-02/23.01.2019г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на план за регулация /ПР/, в обхвата на УПИ, парцели VII-665, кв.57, по рег. план на Сап. баня

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-02/ 24.01.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/ 16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров в обхвата на  урегулиран поземлен имот, представляващ парцели VII-665, кв.57 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.231 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот VI-666, кв.57 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.230 по КК на гр. Сапарева баня и улица с о.т. 168 - 163 - 187 по регулационния план на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня с идентификатори 65365.602.1004, 65365.602.1006 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-665 кв.57 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-666 кв.57 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.602.231 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-665 кв. 57 и улица с о.т. 163 - 168 - 187 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.231 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня; и промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", с Възложител Бисер Иванов Йовев. 

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.