НовиниПринтирай

Oбява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 032,състоящ се от отдели 104-ж, 106-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сап. баня

О Б Я В А

 

      На основание чл.44, .1, т.1 и т.7, .2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 15 от Протокол №14/24.10.2016 г.; Решение №55 от Протокол №7/30.03.2016 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД-08-172/25.04.16 г. год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 032 състоящ се ототдели  104-ж, 106-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1.      ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА – ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

2.      ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА

      Продажба на стояща дървесина на корен в обект №031, отдели 104-ж, 106-г, собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 1180 куб.м. /лежаща маса 1000 куб.м./, начална цена за обекта - 74 809.00лв. без ДДС;

3.      ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3.1.Гаранция за участие за обект 032 отдели 104-ж, 106-г - 5% от началната цена 74 809.00 без ДДС или  3740.45 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 09/05/2016 г.

  3.2. Стъпка за наддаване –  3 740.45 лв.  – 5% от началната цена 74 809.00 без ДДС.

  3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 16.05.2016 год.

4.      ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден дo 09/05/2016 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 16/05/2016 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0887 199 599

5.      ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 120,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 09/05/2016 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 16/05/2015 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

6.      КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 16.00 часа на 09/05/2016 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 16.05.2016 г.

7.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 10.00 часа на 10/05/2016 год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.

8.      ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 17.05.2016 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

 

Общинска администрация  - Сапарева баня