НовиниПринтирай

Протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на площи по реда на чл. 37и,ал. 6 от ЗСПЗЗ и разпределяне на имотите за всяко землище

 

 

ПРОТОКОЛ

съставен на основание чл. 37и, ал. 6  от ЗСПЗЗ

 

        Днес, 04.05.2015г., във връзка с Решение №1 прието с протокол №3/27.02.2015 година на ОбС Сапарева баня на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на община Сапарева баня  комисия в състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Радка Спасова Георгиева - зам. кмет «СДКЕИ»;

                  СЕКРЕТАР:   Костадин Иванов Николов - юрисконсулт при ОбА                            

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Райна Бояджиева - ст. Специалист»Общинска собственост»;

                               2.Жасмина Джоргова ст. експерт"СГС" и еколог

                               3. Силвия Гладникова - кмет на кметство  с. Ресилово

                                         4.Иван Базиргянов-кмет на кметство с.Сапарево

                                5. Йордан Куйов - кмет на кметство  с. Овчарци                                                                     

 

Комисията е в пълен състав.

 

Дневен ред на заседанието:

 

1.      Да определи необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл. 37и,ал. 6 от ЗСПЗЗ и разпредели имотите за всяко землище.

2.      При наличие на необходимите площи, в срок комисията да състави протокол за окончателното разпределение на имотите, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите се разпределят на правоимащите в землището където е регистриран животновъдния обект.

Комисията пристъпи към детайлно  разглеждане на заявленията и приложените към тях документи. Комисията оставя без разглеждане подадените след установения в чл.37и, ал.5 от ЗСППЗ срок. В законовоустановеният срок заявления по чл.37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ са подали следните лица:

 

Сапарева баня

 1. Георги Иванов Гелев
 2. Ивайло Георгиев Гелев
 3. Калоян Любомиров Леоампа
 4. Крум Василев Белчински
 5. Иван Костадинов Станикин
 6. Спас Антониев Джокин
 7. Никола Георгиев Йорданов
 8. Костадин Иванов Гавазки
 9. Михал Василев Мацанов
 10. Елен Венциславов Георгиев
 11. Мария Георгиева Дукова
 12. Михал Димитров Главянов
 13. Красимир Методиев Мертакчийски
 14. Георги Кирилов Вучков
 15. Владимир Костадинов  Иванов
 16. Веска Николова Михалкова
 17. Райна Георгиева Михалкова
 18. Николай Йорданов Михалков

 

Ресилово

 1. Лидия Александрова Николова
 2. Георги Йорданов Ефтимов
 3. Петър Василев Гладников
 4. Йордан Петров Гладников

 

Овчарци

 1. Ивайло Първанов Пиперков
 2. Георги Борисов Тодоров
 3. Йорданка Ст. Тодорова
 4. Георги Иванов Болюков
 5. Цвета Кирилова Тодорова
 6. Марио Георгиев Лесичков
 7. Йордан Иванов Лесичков
 8. Георги Стаменков Грошков
 9. Гюнка Стефанова Ракова

 

Сапарево

 1. Йордан Радоев Грахльов
 2. Петър Кост. Бонжилов
 3. Асен Николов Попов
 4. Йордан Г.   Вучалийски
 5. Мариян Венц.  Грахльов
 6. Венцислав Цанев Грахльов
 7. Пламен Кирилов Ковачев
 8. Костадин Иванов Карпузов
 9. Мирослав Ив. Костадинов

 

Комисията разгледа постъпилите заявления и документи към тях  за всеки кандидат по отделно по населени места  както следва:

 

   Град Сапарева баня

 

1.Георги Иванов Гелев в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №.6536500284 /стар 2650-0273/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 16бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 160 дка от I до VII  или 320дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

2. Ивайло Георгиев Гелев в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №.6536540015 /стар2650-0411/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 11бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 110 дка от I до VII  или 220дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

  3.  Калоян Любомиров Леоампа в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536580519 /стар2650-0461/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 20бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 200дка от I до VII  или 400дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

  4.   Крум Василев Белчински в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536540068 /стар2650-0285/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 27бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 270дка от I до VII  или 540дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

  5.  Иван Костадинов Станикин в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536520138 /стар2650-0721/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 18бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 180 дка от I до VII  или 360дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

6. Спас Антониев Джокин в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536550074 /стар 2650-0117/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 9бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 90 дка от I до VII  или 180дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

 

7. Никола Георгиев Йорданов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536550002 /стар 2650-0305/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 4бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 40 дка от I до VII  или 80дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

8. Костадин Иванов Гавазки в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536570010 /стар 2650-0249/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 42бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 420 дка от I до VII  или 840дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

9. Михал Василев Мацанов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536580012 /стар 2650-0359/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 7бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 70 дка от I до VII  или 140дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

10. Елен Венциславов Георгиев в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536510024 /стар 2650-0398/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 26бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 260 дка от I до VII  или 520дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

11. Мария Георгиева Дукова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536510102/ стар 2650-0370/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 8бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

12. Михал Димитров Главянов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536580143 /стар 2650-0735/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 21бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 210 дка от I до VII  или 420дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

13. Красимир Методиев Мертакчийски  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536590130 /стар 2650-0100/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 17бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 170 дка от I до VII  или 340 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

    14. Георги Кирилов Вучков  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536580065 /стар 2650-0302/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 5бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 50 дка от I до VII  или 100 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

15.  Владимир Костадинов  Иванов в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6536570156 /стар 2650-0354/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 5бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 50 дка от I до VII  или 100 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

16. Веска Николова Михалкова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопанскси животни №6536530505 /стар 2650-0482/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 17бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 170 дка от I до VII  или 340 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

17. Райна Георгиева Михалкова в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536590470 /стар 2650-0363/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 16бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 160 дка от I до VII  или 320 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

18. Николай Йорданов Михалков  в землището на гр. Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6536500094 /стар 2650-0282/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 80бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 800 дка от I до VII  или 1600 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади.

 

След обстоен преглед на заявленията подадени от собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, от комисията бе установено следното:  В законовоустановеният срок са подадени общо 18 заявления от регистрирани животновъди притежаващи общо 349 животински единици. На основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ правоимащите животновъди имат право да получат пасища, мери и ливади от ОПФ общо до 3490 дка.  от I до VII  или 6980 дка от VIII  до  X категория.

С Решение №1 прието по протокол №3/27.02.2015 година ОбС Сапарева баня е определил за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ общо 91 имота в земището на гр.Сапарева баня представляващи мери, пасища и ливади с обща площ 2108,699дка. След направена справка от комисията в ортофотокарта в Общинска служба „Земеделие" гр.Сапарева баня бе установено, че в голяма част имотите определени за индивидуално ползване в землището на гр.Сапарева баня са неизползваеми по смисъла на начина им на трайно ползване, тъй като са самозалесили се с гора и храсти.

На основание изложеното и чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, комисията реши да извърши разпределението на имотите в землището на гр.Сапарева баня, след извършване на разпределението на имотите на правоимащите в съседните землища на територията на общината.

 

Село Овчарци

 

1. Ивайло Първанов Пиперков   в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №5325450129 /стар 2647-0023/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, притежава общо 8бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

          1. 100 000кв. м. представляващи част от имот с номер  042010 , м. „Лютите долци", целия с площ   113 087   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

2. Георги Борисов Тодоров в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №5325420195/стар2647-0122/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, притежава общо 6бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 60 дка от I до VII  или 120 дка от VIII  до  X категория.  Същият притежава или има наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади  с площ 7,193 дка. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

          1. Имот с номер  000045, м. „Лозарски рид", с площ  46 214   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ.

            2.13 087кв. м. представляващи част от имот с номер  042010 , м. „Лютите долци", целия с площ   113 087   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

 

3.Йорданка Стойнева Тодорова в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №5325470059 /стар2647-0093/-Тодорова, ЙС, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Овчарци, община Сапарева баня, притежава общо 9бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 90 дка от I до VII  или 180 дка от VIII  до  X категория.  Същата притежава или има наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади с площ 33,00дка. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

           1. 90 000кв. м. представляващи част от имот с номер  041037 , м. „Дабето", с площ   196 116   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

 

4.Георги Иванов Болюков в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №5325400191 /стар 2647-0121/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, притежава общо 2бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 20 дка от I до VII  или 40 дка от VIII  до  X категория.  Същият притежава или има наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади с площ 7,00дка.. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

           1. Имот с номер 000184 , м. „Джерман",  с площ  11 499  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ.

2.Имот с номер 018022 , м. „Горица",  с площ  5 006  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ.

 

5.Цвета Кирилова Тодорова  в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5325450017 /стар 2647-0272/-Тодорова, ЦК, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, притежава общо 13бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 130 дка от I до VII  или 260 дка от VIII  до  X категория.  Същата притежава или има наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади с площ 10,00дка. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

           1. 106 116 кв. м. представляващи част от имот с номер  041037 , м. „Дабето", с площ   196 116   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

 

6. Марио Георгиев Лесичков в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №5325460061 /стар 2647-0091/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, притежава общо 8бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 80 дка от I до VII  или 160 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 1. Имот с номер 000010 , м. „Джерман",  с площ  27 049  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

2.Имот с номер 000054 , м. „Рафуденица",  с площ  73 044  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ.

 

7. Йордан Иванов Лесичков в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5325490052 /стар 2647-0100/ - Лесичков ЙИ, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, притежава общо 4бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 40 дка от I до VII  или 80 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

          1. Имот с номер  041025 , м. „Дабето", с площ   8 972   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

           2. Имот с номер  041033 , м. „Дабето", с площ   26 074   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

3.Имот с номер  041040 , м. „Дабето", с площ   3 571   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

 

8. Георги Стаменков Грошков в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №5325460101/стар 2647-0051/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, притежава общо 3бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 30 дка от I до VII  или 60 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 1. Имот с номер  000021 , м. „Алачица", с площ  5 043  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ
 2.  Имот с номер  013001 , м. „Смръдльо", с площ  5 328   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ.
 3. Имот с номер  013116 , м. „Смръдльо", с площ   2 424   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ
 4. Имот с номер  043019 , м. „Змиярнико", с площ   15260   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

5.Имот с номер 013130 , м. „Смръдльо",  с площ  3 701  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ.

9. Гюнка Стефанова Ракова в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №5325400054 /стар 2647-0098/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, притежава общо 3бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 30 дка от I до VII  или 60 дка от VIII  до  X категория.  Същият притежава или има наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади с площ 38дка. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

           1. Имот с номер  012031 , м. „Свети Никола", с площ   26 230   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  ІХ.

 

 

Ресилово

 

1.Лидия Александрова Николова в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6252050148 /стар2621-0063 Николова ЛА, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, притежава общо 11 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 110 дка от I до VII  или 220 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

1. 110 000 кв.м. от имот с номер 016162, м.„На ридо ", целят с площ 284 927 кв.м.н.т.п.: ливада, кат. IX.

 

 2.  Георги Йорданов Ефтимов в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6252060038 /стар 2621-0244/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, притежава общо 58бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 580 дка от I до VII  или 1160 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 

1. 174 927 кв.м. от имот с номер  016162, м.„На ридо ", целият с площ  284 927 кв.м.н.т.п.:ливада, кат. IX.

2. Имот с номер 003001, м. „Средна мера ",с площ  17 613 кв.м.н.т.п.: пасище, мера, кат. VI

3. Имот с номер  003098, м. „ Средна мера „ , с площ 12 580 кв.м.н.т.п.: пасище, мера, кат.VI

4. Имот с номер  000128 ,м. „ Долна мера ", с площ  83 748 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

5. Имот с номер  007316, м. „ Стубело ", с площ  9 075 кв.м.н.т.п.: ливада, категория V

6.  Имот с номер  038068, м. „ Карагюр " с площ  239 кв. м.н.т.п.: ливада, категория VI

7. Имот с номер  034020, м. „ Воловски път " с площ 13 514 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

8. Имот с номер  034060, м. „ Воловски път " с площ  405 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

9. Имот с номер  022079, м. „ Аджибримица " с площ  4 039 кв.м.н.т.п.: ливада, категория V

10. Имот с номер 022128, м.  „ Аджибримица " с площ  599 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

11. Имот с номер 022131, м. „ Аджибримица " с площ  14 430 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

12. Имот с номер 013012, м. „ Карачовица " с площ   6 715 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

13. Имот с номер  013019, м. „ Карачовица " с площ  729 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

14. Имот с номер  013025, м. „ Карачовица " с площ  996 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

15. Имот с номер  013028, м. „ Карачовица " с площ  2 290 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

16. Имот с номер  013038, м. „ Карачовица " с площ  646 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

17. Имот с номер  013049, м.  „ Карачовица  " с площ  611кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

18. Имот с номер  014043 , м.  „ Карачовица " с площ 1 313 кв.м.н.т.п.: ливада, категория  VI

19. Имот с номер 014062 , м.  „ Карачовица " с площ  534 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

20. Имот с номер  014063, м. „ Карачовица " с площ  799 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

21. Имот с номер  035010, м. „ Карачовица " с площ  484 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

22. Имот с номер  035012, м. „ Карачовица " с площ 718 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

23. Имот с номер 017178, м.  „ Долиня " с площ   1 710 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

24. Имот с номер  018003, м. „ Под вадата " с площ  525 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

25. Имот с номер 036021, м.  „ Стеживо " с площ  3 130 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

26. Имот с номер  036055, м.  „ Стеживо " с площ  1 724 кв.м.н.т.п.: ливада, кат. VI

27. Имот с номер  036095 , м. „ Стеживо  " с площ  551 кв.м.н.т.п.: ливада, общо 354 644 кв.м.

28. Имот с номер 007313 , м. „Стубело", с площ 17 022  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

29.Имот с номер 009271 , м. „Средните", с площ 3 416  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ.

3.  Петър Василев Гладников в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6252040108 /стар2621-0022/ Гладников ПВ, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, притежава общо 53бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 530 дка от I до VII  или 1060 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава или има наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади с площ 0,783дка. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

1. Имот с номер  000063, м.  „ Маноилица " , с площ  6 119 кв.м.н.т.п.: пасище, мера, кат.IX

2. Имот с номер  000101, м. „ Маноилица ", с площ  1 509 кв.м.н.т.п.: пасище, мера, кат. IX

3. Имот с номер  000066, м.  „ Маноилица ", с площ  17 500 кв.м.н.т.п.: ливада, категория IX

4. Имот с номер  000068, м. „ Маноилица ", с площ  2 885 кв.м.н.т.п.: ливада, категория IX

5. Имот с номер  000070, м. „ Маноилица ", с площ  51 187 кв.м.н.т.п.: ливада, категория IX

6. Имот с номер  000071, м. „ Маноилица ", с площ  22 941 кв.м.н.т.п. ливада, категория IX 

7. Имот с номер  000130, м. „ Маноилица ", с площ  34 496 кв.м.н.т.п.: ливада, категория IX

8. Имот с номер  001185, м.  „ Маноилица ", с площ  24 304 кв.м.н.т.п.: ливада, категория IX

9. Имот с номер  000086, м. „ Зад Соколовци ", с площ 1 950 кв.м.н.т.п.: пасище, мера, кат. VI

10. Имот с номер  000125, м. „ Селимица ", с площ  74 163 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

11. Имот с номер  007153, м. „ Кориите " , с площ  491 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

12. Имот с номер  007154, м.  „ Кориите " , с площ  1 272 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

13. Имот с номер  007155, м.  „ Кориите ", с площ 1 652 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

14. Имот с номер  007156, м. „ Кориите ", с площ  600 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

15. Имот с номер  007160, м.  „ Кориите ", с площ  1 047 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

16. Имот с номер  007174, м. „ Кориите ", с площ  4 185 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

17. Имот с номер  007190, м. „ Кориите ", с площ  521 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

18. Имот с номер  008034, м. „ Корията " , с площ  1 207 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

19. Имот с номер  008035 , м. „ Корията ", с площ  652 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

20. Имот с номер  008036, м. „ Корията ", с площ  409 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

21. Имот с номер  008063, м  „ Корията ", с площ  1 678 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

22. Имот с номер  008084, м.  „ Корията ", с площ  1 442 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

23. Имот с номер  008086, м.  „ Корията " , с площ  1 330 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

24. Имот с номер  039010 , м.  „ Маноилица ", с площ  30 809 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

25. Имот с номер  021070, м. „ Селимица ", с площ  28 362 кв.м.н.т.п.: ливада, категория V

26. Имот с номер  010047, м.  „ Каракуш ", с площ   2 194 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

27. Имот с номер  010088, м. „ Каракуш ", с площ  1 701 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

28. Имот с номер  010217, м. „ Каракуш ", с площ   3 378 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

29. Имот с номер  010253, м.  „ Каракуш " , с площ  1 965 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI      

30. Имот с номер 015029, м.  „ Прогоно ", с площ 1626 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

31. Имот с номер 015033, м. " Прогоно", с площ 693 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

32. Имот с номер 015087, м. „ Зад Соколовци ", с площ 510 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

33. Имот с номер 000069, м. „ Маноилица", с площ 22 191 кв.м.н.т.п.: ливада, категория IX

34. Имот с номер  001002, м. „Самоковско шосе  ",с площ  10 607 кв.м.н.т.п.: пасище,мера,кат. VI

 

 

4.  Йордан Петров Гладников в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6252030182 /стар 2621-0313/ Гладников ЙП, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, притежава общо 16бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 160 дка от I до VII  или 320 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи: 

1. Имот с номер  001001, м. „Самоковско шосе ", с площ  3 958 кв.м.н.т.п.: пасище, мера,кат. VI. 

2. Имот с номер  001004, м.„ Самоковско шосе ", с площ  8 422 кв.м.н.т.п.: пасище, мера, кат. VI

3. Имот с номер  001007, м. „ Самоковско шосе  ", с площ 2 151 кв.м.н.т.п.: пасище, мера, кат.VI

4. Имот с номер  001178, м. „ Самоковско шосе ", с площ  1 300 кв.м.н.т.п.: пасище, мера, кат VI

5. Имот с номер  029012, м. „ Под шосето ", с площ  113 кв.м.н.т.п.: пасище, мера, категория VI

6. Имот с номер  000020, м. „ Стубело " , с площ  47 463 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

7. Имот с номер  000021, м. „ Стубело ", с площ  31 689 кв.м.н.т.п.: ливада, категория VI

8 . Имот с номер  011121, м. „ Манафица " , с площ  64 162 кв.м.н.т.п.: ливада, кат. V .

 

Сапарево

 

1.Йордан Радоев Грахльов  в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6537900354 /стар 2645-0612/ Грахльов, ЙР, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 6бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 60 дка от I до VII  или 120 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

          1. Имот № 049055 - М."НАД СЕЛОТО" - С ПЛОЩ 81 452 КВ. М. ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ.

2.Имот с номер  047019 , м. „Над селото", с площ 12 340   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ.

3.Имот с номер  047002 , м. „Над селото", с площ  21 809  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

4.Имот с номер  049027 , м. „Над селото", с площ 1 857   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.

 

2. Петър Костадинов Бонжилов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537920398 /стар 2645-0250/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 13бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 130 дка от I до VII  или 260 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 1. ИМОТ С НОМЕР - 033110 - М."ДЖУГАНИЦА" - С ПЛОЩ   52 572 КВ.М.                   ПАСИЩЕ МЕРА - - КАТ.IХ
 2. ИМОТ С НОМЕР - 033109 - М."ДЖУГАНИЦА" - С ПЛОЩ  6 370 КВ.М.                      ПАСИЩЕ МЕРА  - КАТ.IХ
 3. ИМОТ С НОМЕР - 033111 - М."ДЖУГАНИЦА" - С ПЛОЩ  386 КВ.М.                  ПАСИЩЕ МЕРА - - КАТ.IХ
 4. ИМОТ С НОМЕР - 045070 - М."КРАМИ ДОЛ" - С ПЛОЩ  7 639 КВ.М.                    ЛИВАДА - КАТ.VIII
 5. ИМОТ С НОМЕР - 028027 - М."СВ.ПЕТЪР" - С ПЛОЩ  5 870 КВ.М             ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.VI
 6. ИМОТ С НОМЕР - 042035 - М."БАНСКО ЛИВАГЕ" - С ПЛОЩ  42 915 КВ.М.   ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 7. ИМОТ С НОМЕР - 042033 - М."БАНСКО ЛИВАГЕ" С ПЛОЩ  6 774 КВ.М.   ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 8. ИМОТ С НОМЕР - 000441 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ   74 914 КВ.М.    ЛИВАДА - КАТ.IХ
 9. ИМОТ С НОМЕР  - 000509 -М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ 14 280 КВ.М.           ЛИВАДА - КАТ.IХ
 10. ИМОТ С НОМЕР - 000510 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  12 657 КВ.М.      ЛИВАДА - КАТ.IХ
 11. ИМОТ С НОМЕР - 063001 - М."ДУШКЕВИЦА" - С ПЛОЩ  93 977 КВ.М.       ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ

 

3.  Асен Николов Попов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537990031 /стар 2645-0004/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 13бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 130 дка от I до VII  или 260 дка от VIII  до  X категория.  Същият притежава или има наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади с площ 6,738дка. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 1. ИМОТ С НОМЕР - 045038 - М."КРАМИ ДОЛ" - С ПЛОЩ  1292 КВ.М.      ЛИВАДА  -КАТ. VIII
 2. ИМОТ С НОМЕР - 000665 - М."ДУШКЕВИЦА" - С ПЛОЩ  21 735 КВ.М.     ПАСИЩЕ МЕРА  -  КАТ.IХ
 3. ИМОТ С НОМЕР - 000453 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ   43 407  КВ.М.       ПАСИЩЕ МЕРА- КАТ.IХ
 4. ИМОТ С НОМЕР - 000444 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  6 591 КВ.М.    ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 5. ИМОТ С НОМЕР - 000659 - М."БОНЕВИЦА" - С ПЛОЩ  26 484 КВ.М.         ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 6. ИМОТ С НОМЕР - 045027 - М."КРАМИ ДОЛ" - С ПОЛЩ   10 768 КВ.М.       ЛИВАДА - КАТ.VIII
 7. ИМОТ С НОМЕР - 021005 - М."РУДАРСКИ ПЪТ" - С ПЛОЩ  5 394 КВ.М.        ЛИВАДА - КАТ.VI
 8. ИМОТ С НОМЕР - 029018 - М."ДУШКЕВИЦА" - С ПЛОЩ  22 776 КВ.М.   ЛИВАДА - КАТ.VI
 9. ИМОТ С НОМЕР - 029020 - М."ДУШКЕВИЦА" - С ПЛОЩ  10 473 КВ.М.    ЛИВАДА - КАТ.VI
 10. ИМОТ С НОМЕР - 029023 - М."ДУШКЕВИЦА" - С ПЛОЩ  2 715 КВ.М.       ЛИВАДА - КАТ.VI
 11. ИМОТ С НОМЕР - 021077 - М."ГЬОЛО" - С ПЛОЩ  1609 КВ.М.               ЛИВАДА -КАТ.VI
 12. ИМОТ С НОМЕР - 038050 -М."БЕЛАТА РАКИТА" - С ПЛОЩ  3875 КВ.М.       ЛИВАДА - КАТ.VI
 13. ИМОТ С НОМЕР - 038054 - М."БЕЛАТА РАКИТА" - С ПЛОЩ  1661 КВ.М.     ЛИВАДА -КАТ.VI
 14. ИМОТ С НОМЕР - 027047 - М."ПОД БАНСКИ ПЪТ" - С ПЛОЩ  1002 КВ.М.   ЛИВАДА -КАТ.VI

15.Имот с номер  032010 , м. „Банско ливаге", с площ 28783  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ.

16. Имот с номер 045036 , м. „Крами дол", с площ 12 694  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ.

 

4.  Йордан Георгиев  Вучалийски в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537980308 /стар 2645-0523/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 10бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 100 дка от I до VII  или 200 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

           1.Имот № - 000427 - М."МАРКО" - С ПЛОЩ  258 780 КВ.М.      ПАСИЩЕ МЕРА- КАТ.IХ

 

5.  Мариян Венциславов Грахльов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537980399 /стар2645-0303/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 40бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 400 дка от I до VII  или 800 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 1. ИМОТ С НОМЕР - 000354 -М."КУДЕВСКИТЕ ЕГРЕЦИ" - С ПЛОЩ  358 020 КВ.М.   ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 2. ИМОТ С НОМЕР - 000656 -М."БОНЕВИЦА" -  С ПЛОЩ  59 011 КВ.М.        ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 3. ИМОТ С НОМЕР - 000448 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  239 631 КВ.М.        ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 4. ИМОТ С НОМЕР - 000451 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  69 106 КВ.М.    ЛИВАДА  - КАТ.IХ
 5. ИМОТ С НОМЕР - 054005  -М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  4910 КВ.М.               ЛИВАДА - КАТ.IХ
 6. ИМОТ С НОМЕР - 000418 - М."АЙДАРОВ ВАЛОГ" - С ПЛОЩ  12 964 КВ.М.   ПАСИЩЕ МЕРА- КАТ.IХ
 7. ИМОТ С НОМЕР - 000694 - М."СЕМЧИН ДЕРЕ" - С ПЛОЩ  134 960 КВ.М.    ПАСИЩЕ МЕРА  - КАТ.IХ
 8. ИМОТ С НОМЕР - 000452 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  259 374 КВ.М.           ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 9. ИМОТ С НОМЕР - 031575 - М."ПРОГОНО" - С ПЛОЩ 14 577 КВ.М.             ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ. Х НАД НОРМАТА

 

6.  Венцислав Цанев Грахльов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537920229 /стар2645-0202/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 21бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 210 дка от I до VII  или 420 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 1. Имот № ИМОТ С НОМЕР - 000666 -М."БОНЕВИЦА" - С ПЛОЩ  183 868 КВ.М.    ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 2. ИМОТ С НОМЕР - 000429 -М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  212 894 КВ.М.    ПАСИЩЕ МАРЕ - КАТ.IХ
 3. ИМОТ С НОМЕР - 000450 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  73 269 КВ.М.     ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 4. ИМОТ С НОМЕР - 000433 - М."ЛЪКАТИЦА" - С ПЛОЩ  13 676 КВ.М.    ПАСИЩЕ МАРЕ - КАТ.IХ
 5. ИМОТ С НОМЕР - 000366 - М."СЕМЧИН" - С ПЛОЩ  2209 КВ.М.             ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.VIII

 

 

7. Пламен Кирилов Ковачев в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537960319 /стар2645-0559/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 19бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 190 дка от I до VII  или 380 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

           1.Имот № - 000660 -М."ТЪПАНКО" - С ПЛОЩ  458 964 КВ.М.    ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ

 

8.  Костадин Иванов Карпузов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6537900400 /стар 2645-0224/, регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 16бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 160 дка от I до VII  или 320 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

 1. ИМОТ С НОМЕР - 041001 - М."КУМАНОВ ДОЛ" - С ПЛОЩ  61 112 КВ.М.    ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 2. ИМОТ  С НОМЕР - 000690 - М."ДУШКЕВИЦА" - С ПЛОЩ  92 803 КВ.М.     ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ
 3. ИМОТ С НОМЕР - 000387 - М."ДЖУБРЕНА" - С ПЛОЩ  7469 КВ.М.     ПАСИЩЕ МЕРА- КАТ.VI
 4. ИМОТ С НОМЕР - 063014 - М."ДУШКЕВИЦА" - С ПЛОЩ   1747  КВ.М.          ПАСИЩЕ МЕРА- КАТ.IХ
 5. ИМОТ С НОМЕР - 000399 - М."ПРОГОНО" - С ПЛОЩ  1665 КВ.М.      ПАСИЩЕ МЕРА- КАТ.VI
 6. ИМОТ С НОМЕР - 000603 -М."СЕМЧИН ДЕРЕ" - С ПЛОЩ  2146 КВ.М.    ПАСИЩЕ МЕРА -КАТ.VI
 7. ИМОТ С НОМЕР - 001003 - М."КАЦАРСКИ ДОЛ" - С ПЛОЩ  44 336 КВ.М.      ПАСИЩЕ МЕРА- КАТ.IХ
 8. ИМОТ С НОМЕР  -005205 - М."ЦЪРЦОРКО МАЛИЯ ДРУМ" - С ПЛОЩ  14 362 КВ.М.  ПАСИЩЕ МЕРА- КАТ.V
 9. Имот с номер  000407 , м. „Св. Илия", с площ 5272  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.
 10. Имот с номер  042013 , м. „Св.Илия", с площ 7533  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ.
 11. Имот с номер 000409 , м. „Свети Илия", с площ 9 587  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  ІХ.

 

 

 

9. Мирослав Иванов Костадинов в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 6537940300 /стар 2645-0505/ регистрирани в Интегрираната информационна система в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, притежава общо 3бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер на 30 дка от I до VII  или 60 дка от VIII  до  X категория.  Същият не притежава и няма наети земеделски земи с НТП-пасища, мери или ливади. При разпределението на пасищата , мерите и ливадите от ОПФ комисията предлага правоимащото лице да получи:

1.ИМОТ С НОМЕР - 043006 - М."НИКЛИН КАМЪК" - С ПЛОЩ 60 903 КВ.М.       ПАСИЩЕ МЕРА - КАТ.IХ

 

 

Настоящият протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ да се обяви в кметствата на съответните землища и се публикува на интернет страницата на община Сапарева баня. Същият може да се обжалва от заинтересованите по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районния съд гр. Сапарева баня.

   Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

 

Председател:   инж. Р. Георгиева    /.................../

 

Секретар:     К. Николов   -         /.................../ 

 

 

Членове:

1.      Райна Бояджиева-                     /.................../

 

2.      Жасмина Джоргова       -        /.................../

 

3.      Силвия Гладникова    -           /.................../  

 

4.      Иван Базиргянов         -         /.................../    

 

5.        Йордан  Куьов          -         /.................../