Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за Заповед №РД-00-33/22.10.2014 год.на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на действащ (ПР) в обхват на УПИ, представляващ парцел VІІІ-139, кв.30 по плана на с.Ресилово

      Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-33/22.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхват на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-139, кв.30 по плана на с.Ресилово, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Виолина Мирославова Ханджийска.