Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за Заповед №РД-00-32/22.10.2014год. на kмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на (ПУП) - изменение на действащ (ПР) в обхват поземлен имот с идент. 65365.32.111, местност „Света вода”

     Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-32/ 22.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхват поземлен имот с идентификатор 65365.32.111, местност „Света вода" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за който има проведена процедура за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди с Решение №4/т.ІІ-7/ 30.08.2013 год. от  Протокол №4 от 30.08.2013 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие"-гр.Кюстендил, третиращ разделянето на поземлен имот с идентификатор 65365.32.111 по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 /19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, изменена със Заповед №КД-14-10-95 от 10.04.2009 година на Началника на СГКК- Кюстендил  на два самостоятелни поземлени имота, с проектни идентификатори 65365.32.1296 и 65365.32.1297 и осигуряване достъп до поземлен имот с идентификатор 65365.32.1296 с път, с нов проектен идентификатор 65365.32.1295  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители Стойко Христов Стойков и Гергана Христова Георгиева.