Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-31/ №РД-00-31/ 14.10.2014 година на кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-31/ 14.10.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VІ-1149,                                                                                          VІІ-1159 и VІІІ-1160 кв.25 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.252, 65365.602.253, 653765.602.254 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ  поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1159 кв.25 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-1149 кв.25 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.253, поставяне в съответствие новата вътрешно- регулационна линия между урегулиран  поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1159 кв.25 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-1160 кв.25 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.253 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители Даниел Емилов Пехливански,  Лидия Йорданова Велчева  и Галина Йорданова Дойкова.