Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за Решение № ПЕ- 26 -ЕО/15.10.2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за /ПУП/ – /ПР/ и /ПЗ/ за поземлен имот с идент. № 65365.210.963, местност „Рила”

    На основание чл. 15, ал.1, т.1 от Наредба за условията и ред за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за постановено на 15.10.2014 г. от Директора на РИОСВ - Перник  Решение № ПЕ- 26 -ЕО/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за реегулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор № 65365.210.963, местност „Рила", землище Сапарева баня, с характер да не се извършва екологична оценка.

     Съобщение за Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 17.10.2014 година за период от 14 дни.

     Решеието се намира в Дирекция „АГ и КС". Достъп до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.